صفحه/نتیجه

اساسنامۀ مرکز کمپیوتر افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۱۱ تاریخ ۱۲-۱-۱۳۷۰ درمورد اساسنامه مرکزکمپیوترافغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-30 | 1370|52|ا|LB1044.868 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_lb1044_868_a34_alif52_1370_n745_dari_title3. ...

اساسنامه تصدی صناعتی محابس وزارت امور داخله : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۸۳) ۲۱ر۱۲ر۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-12-29 | 1364|52|ا|K5524|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۶-۱، فصل دوم (سرمایه و امور مالی) ماده ۲۴-۷، فصل سوم (ارگانهای اداری) ماده۳۴-۲۵، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی) ماده ۴۰-۳۵، فصل پنجم (امور حسابی راپوردهی و بیلانس) ماده ۴۴-۴۱، فصل ششم (تجدید سازمان ، انحل ...

اساسنامۀ تصدی میوه کندهار : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۹۳) ۲۱-۱۲-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-11-30 | 1364|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_hc417_alif ...

اساسنامۀ تصدی پشمینه بافی پلچرخی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۸۶) ۲۱-۱۲-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-12-15 | 1364|52|الف|HD1410.6 A34|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپور دهی و بیلانس—فص ...

اساسنامۀ (پرورشگاه وطن) : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-06-15 | 1360|52|الف|HV965|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شمارۀ (۳۰۲۵) در جلسۀ تاریخی ۱/۶/۱۳۶۰ با ملاحظۀ ورقه عرض شماره (۱۳۶۷) مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صلاحیت ها، فصل سوم: شرایط ...

اساسنامۀ ریاست عمومی امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-14 | 1420|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم رتب اعضای کادر علمی-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_alif52_1420_n787_dari_title6.pdf ...

اساسنامه ریاست عمومی خدمات زراعتی افغان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-09-15 | 1360|52|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۹، فصل دوم (تشکیلات) ماده ۱۰-۳۱، فصل سوم (سرمایه و امور مالی) ماده ۳۲-۳۸، فصل چهارم (انحلال و تصفیه) ماده ۳۹-۴۰، فصل پنجم (احکام متفرقه) ماده ۴۱-۴۳. acku_risalah_s471_a3_alif52_1360_n496_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ نمونوی شرکت های سهامی خصوصی ومختلط : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۴۹ تاریخ ۲۷-۱۲-۱۳۶۵ در مورد اساسنامۀ نمونوی شرکت های سهامی خصوصی و مختلط

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|52|ا|K3943|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امور مالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k3943_alif52_1366_n632_dari_title ...

اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی حقوقی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۵۰) تاریخ ۲۷-۱۲-۱۳۶۵ درمورد اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی حقوقی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|52|ا|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف انستیتوت-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم درجات اعضای کدرعلمی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_alif52_1366_ ...

اساسنامۀ تصدی تدویر و مراقبت ساختمانهای نادرشاه مینه : فرمان شماره (۲۳۰۰) مورخ بیست دوهم حوت سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-12-29 | 1356|52|ا|TH155|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد، فصل اول-ماده ۱-۲، فصل دوم (تشکیلات)ماده ۳-۶، فصل سوم (صلاحیت و وظایف)ماده ۷-۱۳، فصل چهارم (امور مالی و بیلانس)ماده ۱۴-۱۸، فصل پنجم (انحلال و تصفیه تصدی) ماده ۱۹-۲۵، فصل ششم (امور متفرقه)ماده ۲۶-۳۳. acku_risalah_th155_alaif52_1356_n393_d ...