صفحه/نتیجه

اساسنامۀ شرکت سهامی مختلط افغان کارت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-16 | 1372|52|الف|K3943|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امور مالی وحسابی-- فصل پنجم انحلال وتصفیه شرکت-- فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_k3943_alif52_1372_n766_dari_title3.pdf ...

طرح تعدیل مواد سی وهفتم وچهل وهشتم اساسنامۀ شرکت سهامی مختلط مرکز انکشاف صنایع دستی منتشره شماره (۷۵۷) مورخ ۱۶ قوس سال ۱۳۷۰ جریده رسمی : مصوبۀ شورای وزیران ج، ا شماره ۴۸۱ تاریخ ۲۸-۱۱-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1371-01-17 | 1371|43|ط| HD3616.A34|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران ج،ا تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_hd3616_a34_toy43_1371_n765_dari_title5.pdf ...

اساسنامۀ شرکت سهامي و تجارتي آریانا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالي و حسابي-- فصل پنجم فصل پنجم احکام نهائي. acku_risalah_knf2720_alif52_1374_n781_dari_title10.pdf ...

تعدیل مجدد ماده چهارم اساسنامه بانک رهنی و تعمیراتی : مصوبۀ شورای وزیران ج.ا شماره ۳۷۲ تاریخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۷۰ در مورد تعدیل مجدد ماده چهارم اساسنامه بانک رهنی و تعمیراتی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-30 | 1370|749|ت|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg3270_6_a7_tay749_1370_n760_dari_title6.pdf ...

طرح تعدیل در اساسنامۀ شرکت سهامی هوتل کانتیننتال /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|49|ط|HD2971|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd2971_toy49_1374_n781_dari_title13.pdf ...

اساسنامۀ تصدي تحقیقات جیو انجنیري و خدمات هایدرو جیولوجیکي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-15 | 1374|52|الف|TA705.4 A34|رساله | بیشتر...

شامل 7 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالي-- فصل سوم تشکیل وظایف و صلاحیت هاي تصدي-- فصل چهارم امور حسابي و راپوردهي بیلانس-- فصل پنجم مصارف ها و مساعدت ها—فصل ششم تجدید سازمان و انحلال و تصفیه تصدي-- فصل هفتم احکام نهائي. acku_risa ...

اساسنامۀ تصدی پشمینه بافی کندهار : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۹۱) ۲۱-۱۲-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-01-31 | 1365|52|ا|HD9909.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۶، فصل دوم (سرمایه و امور مالی) ماده ۷-۲۴، فصل سوم (ارگانهای اداری) ماده ۲۵-۳۴، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی) ماده ۳۵-۴۰، فصل پنجم (امور حسابی راپوردهی و بیلانس) ماده ۴۱-۴۴، فصل ششم (تجدید سازمان ، انح ...

اساسنامهٔ دستگاه ساختمانی آمو : محترم وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-05-15 | 1359|525|الف|TK1001|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره ((۲۴۳۸)) در جلسۀ تاریخی ۲۸-۴-۱۳۵۹ با ملاحظهٔ ورقه عرض شماره (۶۷۴) مورخ ۱۳-۳-۱۳۵۹ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات و وظایف، ف ...