صفحه/نتیجه

اساسنامۀ مؤسسه سمنت غوری : فرمان شماره ۱۱۸۶ مورخ ۲۸عقرب سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-12-20 | 1354|52|ا|K3840|رساله | بیشتر...

فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: تشکیلات، فصل سوم: امور مالی و بیلانس، فصل چهارم: انحلال وتصفیه، فصل پنجم: امور متفرقه. مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۲۰۹) در جلسۀ تاریخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۵۴ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۵۴وزارت معادن و صنایع مراتب آتی را تصویب نم ...

اساسنامه مؤسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق : فرمان شماره (۱۲۴۷) مورخ سوم قوس ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-09-15 | 1355|52|ا|HD1694|رساله | بیشتر...

اساسنامه موسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق تاسیس و مرام: سرمایه: تشکیلات ووظایف: هئیت عامل. acku_risalah_hd1694_alif52_1355_n351_dari_title1.pdf ...

تعدیل برخی از مواد اساسنامهٔ شرکت زراعتی وادی ننگرهار : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۳-۵-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شمارهٔ حکم (۱۲۴۴) تاریخ ۲۴-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-10 | 1397|724|ت|S471.A3|رساله | بیشتر...

"تعدیل برخی از اساسنامهٔ شرکت زراعتی وادی ننگرهار را که در جلسهٔ شماره (۷) مؤرخ ۳/۵/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان، به داخل (۲) ماده، تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_s471_a3_tay724_1397_n1310_dari_title4.pd ...

تعدیل نام اساسنامه تصدی امنیتی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۴-۲-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۸۸) تاریخ ۴-۳-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-03-27 | 1398|72|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"تعدیل نام اساسنامۀ تصدی امنیتی که به اساس مصوبۀ شماره (۳) مؤرخ ۴/۲/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) مادۀ تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. اساسنامه اصلی این تعدیل تحت عنوان اساسنامه تصدی امنیتی، در شماره مسلسل ۱۰۶ ...

تعدیل نام اساسنامه تصدی امنیتی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۴-۲-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۸۸) تاریخ ۴-۳-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-03-27 | 1398|79|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"تعدیل نام اساسنامۀ تصدی امنیتی که به اساس مصوبۀ شماره (۳) مؤرخ ۴/۲/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) مادۀ تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. اساسنامه اصلی این تعدیل تحت عنوان اساسنامه تصدی امنیتی، در شماره مسلسل ۱۰۶ ...

اساسنامۀ شرکت دولتی طبع اسناد مصون افغانستان : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۱۱-۷-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱۸۹) تاریخ ۱۳-۹-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-17 | 1397|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"اساسنامهٔ شرکت دولتی طبع اسناد مصون افغانستان را که در جلسهٔ شماره (۱۲) مؤرخ ۱۱/۷/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۴۳) ماده، تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این اساسنامه به طور خلاصه ذکر ...