صفحه/نتیجه

اساسنامۀ شرکت دولتی طبع اسناد مصون افغانستان : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۱۱-۷-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱۸۹) تاریخ ۱۳-۹-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-17 | 1397|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"اساسنامهٔ شرکت دولتی طبع اسناد مصون افغانستان را که در جلسهٔ شماره (۱۲) مؤرخ ۱۱/۷/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۴۳) ماده، تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این اساسنامه به طور خلاصه ذکر ...

اساسنامه محکمه جزایی بین المللی (اساسنامه روم) کنفرانس دیپلوماتیک نماینده گان تام الاختیار سازمان ملل متحد پیرامون تأسیس محکمۀ جزایی بین المللی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۱۹۷) تاریخ ۹-۱۱-۱۳۸۱: حکم جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۷۴) ۲۲-۱۱-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-11 | 1397|52|الف|KZ7288.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ بخش بوده: بخش اول تأسیس محکمه—بخش دوم صلاحیت قضایی، قابلیت طرح دعوا و قوانین حاکم-- بخش سوم اصول کلی حقوق جزأ—بخش چهارم ترکیب و نحوۀ مدیریت محکمه – بخش پنجم تحقیقات و تعقیب عدلی – بخش ششم محاکمه – بخش هفتم مجازات – بخش هشتم مرحله استیناف خواهی و ت ...

تعدیل برخی از مواد اساسنامهٔ شرکت زراعتی وادی ننگرهار : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۳-۵-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شمارهٔ حکم (۱۲۴۴) تاریخ ۲۴-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-10 | 1397|724|ت|S471.A3|رساله | بیشتر...

"تعدیل برخی از اساسنامهٔ شرکت زراعتی وادی ننگرهار را که در جلسهٔ شماره (۷) مؤرخ ۳/۵/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان، به داخل (۲) ماده، تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_s471_a3_tay724_1397_n1310_dari_title4.pd ...

اساسنامۀ شرکت زراعتی وادی ننگرهار : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۴) تاریخ ۲۴-۶-۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-08-05 | 1393|55|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و سهام-- فصل سوم تشکیل شرکت-- فصل چهارم امور مالی و حسابی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_s471_a3_alif55_1393_n1152_dari_title1.pdf ...

تعدیل نام اساسنامه تصدی امنیتی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۴-۲-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۸۸) تاریخ ۴-۳-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-03-27 | 1398|72|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"تعدیل نام اساسنامۀ تصدی امنیتی که به اساس مصوبۀ شماره (۳) مؤرخ ۴/۲/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) مادۀ تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. acku_risalah_knf2720_tay72_1398_n1348_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ تصدی امنیتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۳۱ تاریخ ۱۲/۸/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-09-09 | 1390|52|الف|UA853.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم امور مالی– فصل سوم اداره – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_ua853_a3_alif52_1390_n1065_dari_title2.pdf ...