صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی سروی و پروژه سازی منابع آب : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۳ تاریخ ۲۵/۱/۱۳۶۵ در مورد اساسنامه تصدی سروی و پروژه سازی منابع آب شورای

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-01 | 1366|52|ا|HD1698.A3 |رساله | بیشتر...

شامل ۷ بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hd1698_a3_alif52 ...

اساسنامه تصدی خدمات تخنیکی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۳۱۱) تاریخ ۶-۱۲-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-04-15 | 1367|52|الف|HD9697.A2|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مال-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپوردهی و بیلانس—فصل ششم تجدید سازمان ...

اساسنامه تصدی کود برق مزار شریف : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-15 | 1364|52|الف|QC523|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان-- انحلال و تصفیه--فصل هفتم احکام نهائی. پیرامون منظوری اساسنامه ها ...

اساسنامۀ تصدی خدمات انجنیری ومشورتی انرژی برق : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۲۹۵) ۲۱/۱۲/۱۳۶۳ درباره منظوری اساسنامه تصدی خدمات انجنیری ومشورتی انرژی برق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|25|ا|HD69.C6|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی، راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دمو ...

اساسنامۀ تصدی ساختمانی ومونتاژ لین های انتقال ولتاژ بلند وسب ستیشن ها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۸۴) ۲۱/۱۲/۱۳۶۳ در باره اساسنامۀ تصدی ساختمانی ومونتاژ لین های انتقال ولتاژ بلند وسب ستیشن ها

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-15 | 1366|52|ا|TK3221|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. شورای وزیران جمهوری دموکراتیک اف ...

اساسنامه مؤسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق : فرمان شماره (۱۲۴۷) مورخ سوم قوس ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-09-15 | 1355|52|ا|HD1694|رساله | بیشتر...

اساسنامه موسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق تاسیس و مرام: سرمایه: تشکیلات ووظایف: هئیت عامل. acku_risalah_hd1694_alif52_1355_n351_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ تصدی کلوپ رادیو تلویزیون ملی وزارت اطلاعات و کلتور : فرمان شماره (۱۹۰۳) مورخ دوازده هم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-30 | 1356|52|ا|K487.C8|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۵، فصل دوم (تشکیل)ماده ۶-۱۰، فصل سوم (امور مالی و بیلانس)ماده ۱۱-۱۵، فصل چهارم (انحلال و تصفیه)ماده۱۶-۲۰،فصل پنجم (مسایل متفرقه) ماده ۲۱-۲۵. acku_risalah_k487_c8_alif52_1356_n391_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ تصدی افغان اعلانات : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۷۴) ۱۰/۴/۱۳۶۵در باره اساسنامۀ تصدی افغان اعلانات

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|52|ا|HF6182.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی "شورای وزیران جمهوری دموکرا ...

اساسنامۀ تصدی مطبعه تعلیم وتربیه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۷۶) ۱۹/۵/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-31 | 1366|52|ا|KNF3147|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3147_alif52_1366_n642_dari_title5.pdf ...

اساسنامهٔ تصدی مطبعهٔ معارف : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت معارف شماره (۲) تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|52|ا|K4285|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل وظائف و صلاحیت های تصدی-- فصل چهارم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این اساسنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ادامه اساسنامه به نشر رسیده. acku_risalah_k4285_alif52_1422 ...