صفحه/نتیجه

اساسنامۀ دستگاه ساختمانی بنائی : فرمان شماره (۷۷۷) مورخ بیست ونهم اسد سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-07-30 | 1354|52|ا|HD8039.B9|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول فصل اول-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم ارگان تشکیلاتی مؤسسه-- فصل چهارم امورحسابی ومالی-- فصل پنجم قرار دادهای ساختمانی-- فصل ششم مراقبت فنی وحسابی-- فصل هفتم تسلیم دهی-- فصل هشتم انحلال وتصفیه-- فصل نهم امور متفرقه. acku_risalah_hd ...

اساسنامۀ تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۲۲-۳-۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-05-14 | 1422|55|ا|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این اساسنامهٔ به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ادامه اساسنامهٔ به نشر رسیده. acku_risalah_hd1390_5_alif55_1422_n798_dari_title11 ...

اساسنامۀ د افغانستان د ښار او کور جوړولو مؤسسه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-31 | 1346|55|ا|HD5718.B9|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوه: فصل اول عنوان و مرام—فصل دوم ارگان تشکیلاتی—فصل سوم انحلال و تصفیه —فصل چهارم قسمت متفرقه. اساسنامۀ د افغانستان د ښار او کور جوړولو مؤسسه--عنوان اصلی به زبان پشتو به نشر رسیده. acku_risalah_hd5718_b9_alif55_1346_n088_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ ریاست شهرسازی وزارت فواید عامه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-09-15 | 1344|52|الف|HT361|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول: مرام، فصل دوم: امور حسابی، فصل سوم: تشکیل. acku_risalah_ht361_alif52_1344_n41_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ کوپراتیف تهیه مسکن : مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره « ۱۷۰۴» در جلسۀ تاریخی ۳-۴-۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره «۸۴۸» مورخ ۱۶-۳-۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-04-16 | 1358|37|م|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مرام ووظایف کوپراتیف-- فصل سوم عضویت-- فصل چهارم اداره و تشکیل-- فصل پنجم امور مالی-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_hd1486_a27_meem37_1358_n430_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ تصدی دولتی تهیه مسکن، تعمیرات رهایشی و فرهنگی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-15 | 1361|89|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پلانگذاری و سازماندهی فعالیت تولیدی-- فصل سوم سرمایه و امور مالی-- فصل چهارم امور حسابی، راپوردهی و بیلانس-- فصل پنجم اداره و تشکیل-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risal ...

اساسنامۀ انستیتوت مرکزی پروژه سازی وزارت فواید عامه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۷/ ۶/ ۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-09-30 | 1363|82|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف انستیتوت—فصل سوم پلانگذاری و سازماندهی فعالیت های تولیدی و تحقیقاتی—فصل چهارم سرمایه و امور مالی—فصل پنجم امور حسابی – راپوردهی و بیلانس—فصل ششم اداره او تشکیل—فصل هفتم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل ...

اساسنامه انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸۰ تاریخ ۲۲-۷-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-10-28 | 1368|525|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف و وظایف-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم پذیرش و آموزش کارمندان جدید الشمول-- فصل پنجم آموزش لسانهای مروج بین المللی—فصل ششم کنفرانس ...

اساسنامهٔ مجمع قضات افغانستان : ستره محکمهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۲) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-15 | 1387|52|الف|KNF1610|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف-- فصل سوم تشکیل و ترکیب-- فصل چهارم امور مالی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1610_alif52_1387_n975_dari_title3.pdf ...