صفحه/نتیجه

اساسنامۀ مؤسسه سمنت غوری : فرمان شماره ۱۱۸۶ مورخ ۲۸عقرب سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-12-20 | 1354|52|ا|K3840|رساله | بیشتر...

فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: تشکیلات، فصل سوم: امور مالی و بیلانس، فصل چهارم: انحلال وتصفیه، فصل پنجم: امور متفرقه. مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۲۰۹) در جلسۀ تاریخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۵۴ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۵۴وزارت معادن و صنایع مراتب آتی را تصویب نم ...

اساسنامۀ تصدی برښنا : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۴۸) ۱۷-۷-۱۳۶۴ درباره اساسنامۀ تصدی برښنا شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|55|ا|QC523|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی، راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دمو ...

اساسنامۀ تصدی آب رسانی و کانالیزاسیون : فرمان شماره (۱۲۲۳) مورخه ۱/ ۱۲/ ۱۳۵۳ مقام منیع صدارت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-03-15 | 1354|52|ا|TD645|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول-- فصل دوم تشکیلات-- فصل سوم پیشبینی های مالی. "مجلس عالی وزارء تحت فیصلۀ شماره (۲۲۸) در جلسۀ تاریخی ۲۹ / ۱۱ /۱۳۵۳ با محلاحظه ورقه عرض شماره (۱۳۷۰) مورخ ۲۸ – ۱۱ – ۱۳۵۳ وزارت فواید عامه اساسنامۀ تصدی آبرسانی و کانا لیزاسیون را ...

اساسنامۀ تصدی ملی بس : فرمان شماره (۱۳۳۴) مورخه ۱۹-۱۲-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-03-20 | 1354|525|ا|HE151|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارکان تشکیلاتی موسسه-- فصل سوم هیئات نظار-- فصل چهارم امور مالی تصدی ملی بس-- فصل پنجم شرایط اعلان موسسه-- فصل ششم مسایل متفرقه تصدی ملی بس. "ماده اول فیصله شماره (۸۵۸) جلسه تاریخی ۱۳/۱۲/۱۳۵۳مجلس عالی و ...

اساسنامۀ تصدی حفظ و مراقبت و بهره برداری آبرسانی و کانالیزاسیون شهرهای ولایات کشور : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۷۷ تاریخ ۱۷-۶-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|52|ا|HD1691|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. شورای وزیران جمهوری دمو ...

اساسنامۀ تصدی تدویر و مراقبت ساختمانهای نادرشاه مینه : فرمان شماره (۲۳۰۰) مورخ بیست دوهم حوت سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-12-29 | 1356|52|ا|TH155|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد، فصل اول-ماده ۱-۲، فصل دوم (تشکیلات)ماده ۳-۶، فصل سوم (صلاحیت و وظایف)ماده ۷-۱۳، فصل چهارم (امور مالی و بیلانس)ماده ۱۴-۱۸، فصل پنجم (انحلال و تصفیه تصدی) ماده ۱۹-۲۵، فصل ششم (امور متفرقه)ماده ۲۶-۳۳. acku_risalah_th155_alaif52_1356_n393_d ...

اساسنامۀ تصدی فابریکه خانه سازی کابل : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-07-30 | 1360|52|الف|TH213 A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۳۰۵۷) در جلسۀ تاریخی ۸/۶/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۹۶۷) مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: سرمایه و امور مالی، فصل سوم: امور ...

اساسنامۀ تصدی ساختمانی شاروالی کابل : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۵۹) ۶-۳-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-05-12 | 1366|52|ا|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_js7443_a2_alif52_1366_n643_dari_title6.pdf ...

اساسنامۀ تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۳۶ تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-31 | 1366|52|الف|TH3351|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپوردهی و بیلانس—فص ...

د افغاستان د ښاروالیو ساختمانی مؤسسه : فرمان شماره (۳۴۷) مورخ بیست دوهم ثور۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری: ښاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-03-15 | 1356|27|د|HD9715.A2|رساله | بیشتر...

"د افغاستان د ښاروالیو ساختمانی موسسه"—عنوان قانون به زبان پشتو به نشر رسیده. "مجلس وزراٰء تحت فیصلۀ شماره (۶۹) در جلسۀ تاریخی ۲۰/۲/۱۳۵۶ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۲۰/۲/۱۳۵۶ وزارت داخله راجع به اساسنامۀ مؤسسه ساختمانی ښاروالیها مراتب آتی را تص ...