صفحه/نتیجه

اساسنامۀ تصدی افغان ترکانی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۹۰) تاریخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-03-14 | 1366|26|الف|TT162.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل ششم تحدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_tt162_a2_alif26_13 ...

اساسنامه اتحادیه پستی جهانی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-09-15 | 1349|52|الف|K4248 1969.A27|رساله | بیشتر...

باب اول مقررات سازمانی شامل ۴ فصل بوده: فصل اول عمومیات-- فصل دوم قبولی یا الحاق به اتحادیه – خروج از اتحادیه-- فصل سوم تشکیلات اتحادیه ارگان-- فصل چهارم امور مالی اتحادیه باب دوم اسناد اتحادیه شامل ۴ فصل بوده: فصل اول اسناد اتحادیه-- فصل دوم قبولی و اعلا ...

اساسنامۀ شرکت سهامی مختلط مرکز صنایع دستی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۳۵۷ تاریخ ۶/ ۸/ ۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-09-16 | 1370|56|الف|HD3616.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم سرمایه—فصل سوم تشکیل —فصل چهارم امور مالی و حسابی--فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_hd3616_a34_alif56_1370_n757_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ تصدی مطبعۀ صکوک : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل۱۹/۵/۱۳۶۴ شماره (۱۲۰) در مورد اساسنامۀ تصدی مطبعه صکوک

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-15 | 1366|52|ا|HC420.E44|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hc420_e4 ...

اساسنامۀ تصدی تولید مواد ساختمانی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۲۵ تاریخ ۱۹-۵-۱۳۶۴ در مورد اساسنامۀ تصدی تولید مواد ساختمانی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-15 | 1366|52|ا|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_k891_b8_ ...

اساسنامۀ مکاتب تعلیمات : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۷) تاریخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۶۵ در مورد اساسنامۀ مکاتب تعلیمات عمومی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-30 | 1365|27|ا|LC1046.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اساسات سازماندهی فعالیت های تعلیمی و تربیوی—فصل سوم شاگردان—فصل چهارم معلم، نگران و معلم لیلیه—فصل پنجم اداره کننده گان مکتب—فصل ششم امور تعمیراتی و مالی مکتب—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_lc1046_a3_alif ...

اساسنامۀ تصدی سمنت جبل السراج : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۶۰) ۱۳۶۴/۳/۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-09-15 | 1365|52|ا|K3840|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه وامورمالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی--فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس--فصل ششم تجدید سازمان،انحلال وتصفیه--فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک اف ...

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۲) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره(۱۹۹) تاریخ ۱۳۶۴/۹/۲۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-09-30 | 1365|52|ا|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه وامورمالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی--فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس--فصل ششم تجدید سازمان ،انحلال وتصفیه--فصل هفتم احکام نهایی. "درمورد اساسنامه تصدی ترانسپورتی ...

تعدیل مادۀ (۱۲) اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-15 | 1361|74|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۱۰) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۰۳۵) مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۰وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. acku_risalah_knf13_tay74_1361_n505_dari_title5.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه شرکت کود کیمیاوی و خدمات زراعتی افغان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-15 | 1361|89|ض|S633|رساله | بیشتر...

شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۱۱) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۸۶۰) مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. اساسنامه اصلی این ضمیمه دریافت نگردید. acku_risalah_s633_zwaat89_1361_n505_dari_title6.pdf ...