صفحه/نتیجه

فرمان نمبر ۲۰۴۹- ۱۱-۹-۱۳۵۱ مجلس عالی وزراء : اساسنامه صندوق تضمین قرضه انکشاف زراعتی ولایت پکتیا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-10-15 | 1351|42|ف|S495|رساله | بیشتر...

acku_risalah_s495_fay42_1351_n227_dari_title1.pdf ...

اساسنامه د آریانا افغان هوائی شرکت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-06-05 | 1385|52|ا|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های شرکت-- فصل سوم سهام شرکت-- فصل چهارم تشکیل شرکت-- فصل پنجم هیئت عامل شرکت-- فصل ششم امور مالی و حسابی-- فصل هفتم احکام متفرقه. "اساسنامۀ د آریانا افغان هوائی شرکت که بداخل (۷) فصل و ...

اساسنامه ریاست مطابع دولتی افغانستان : فرمان شماره ۱۵۹ مورخ ۴/۲/۱۳۵۴مقام منبع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-03-21 | 1354|52|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم تشکیلات-- فصل سوم صلاحیت و وظایف-- فصل چهارم امور مالی و بیلانس موسسه-- فصل پنجم انحلال و تصفیه موسسه. acku_risalah_knf13_alif52_1354_n303_dari_title1.pdf ...

اساسنامه د میرمنو ټولنه : فرمان شماره ۱۵۶ مورخ ۴/ ۲/۱۳۵۴ مقام منبع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-03-01 | 1354|48|ف|HQ1236|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول، (عنوان و مرام)ماده ۱: فصل دوم، (وظایف د میرمنو ټولنه)ماده ۲: فصل سوم، (عضویت ها) ماده ۳-۱۱: فصل چهارم، (بودجه و سرمایه) ماده ۱۲-۲۰: فصل پنجم، (تشکیلات) ماده ۲۱-۳۱: فصل ششم (احکام متفرقه) ماده ۳۲-۳۷. acku_risalah_hq1236_fay48_13 ...

اساسنامه تصدی بندر تورغندی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۹۰) ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-31 | 1366|55|ا|HE323|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم سرمایه و امور مالی—فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل ششم تحدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_he323_alif55_1366_n6 ...

اساسنامه تصدی شیرخان بندر : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۸۸) ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-31 | 1366|59|ا|HE323|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم سرمایه و امور مالی—فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل ششم تحدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_he323_alif59_1366_n6 ...

اساسنامه تصدی ارزاق و تامین احتیاجات : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۰) ۲۵/ ۱/ ۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-31 | 1366|56|ا|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم سرمایه و امور مالی—فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل ششم تحدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_alif56_1366_ ...

اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو درافغانستان : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو درافغانستان شماره (۳) تاریخ ۲۶/ ۲/ ۱۳۹۵: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹۴۴) تاریخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-05-11 | 1385|58|ا|DS353|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و وظایف کمیسیون-- فصل سوم احکام نهایی " اساسنامۀ کمیسیون ملی یونسکو در افغانستان را که درمصوبه شماره(۳) مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۵ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در (۳) فصل و (۱۹) ماده تصویب گردیده است، تو ...

اساسنامه تصدی تجارتی پرچون فروشی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۲۳) تاریخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-31 | 1366 |52|الف|K884.A5|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحبت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_k884_a5_alif52_1366_n636_dari_title3.pdf ...

اساسنامه تصدی مطابع دولتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۹۸) تاریخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-31 | 1366 |29|الف|Z249.R3|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحبت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_z249_r3_alif29_1366_n636_dari_title4.pdf ...