صفحه/نتیجه

پروژهٔ (نمونه ئی) اساسنامۀ کوپراتیفهای استهلاکی : فرمان (۴۱۵۲) مورخه ۱۵ حوت ۱۳۴۵ صدارت عظمی ع، ج وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-10-30 | 1347|49|پ|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_pay49_1347_n122_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ ریاست د افغانستان برښنا مؤسسه : تصویب مجلس عالی وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-02-15 | 1348|69|ت|HD9685.A4115|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان ومرام-- فصل دوم ارگان تشکیلاتی-- فصل سوم انحلال وتصفیه-- فصل چهارم قسمت متفرقه. acku_risalah_hd9685_a4115_tay69_1348_n131_dari_title1.pdf ...

ضمیمۀ شماره (۱) اساسنامۀ مؤسسه د باختر افغان الوتنه : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-31 | 1358|85|ض|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان اساسنامۀ مؤسسه د باختر افغان الوتنه، در شماره ۱۱: شماره مسلسل ۱۱۲ به نشر رسیده. acku_risalah_he269_6_a2_zwaat85_1358_n433_dari_title3.pdf ...

اساسنامه جن و پرس و تیل کشی بلخ : فرمان شماره (۴۳۶) مورخه ۲۰-۴- ۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-04-31 | 1353|525|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلاتی-- فصل سوم انحلال و تصفیه موسسه-- فصل چهارم مواد متفرقه. acku_risalah_knf13_alif525_1353_n278_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ تصدی استیشن خدمات تخنیکی شهرحیرتان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۲۴) تاریخ ۱۹-۵-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-15 | 1366|26|ا|HC60|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. شورای وزیران جمهوری دموکراتیک اف ...

اساسنامۀ دستگاه ساختمانی افغانی کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-08-15 | 1344|52|الف|TH213 A3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول عنوان ومرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم ارگان تشکیلاتی – فصل چهارم بودجه و امور سرمایه – فصل پنجم انحلال وتصفیه – فصل ششم امور متفرقه. acku_risalah_th213_a3_alif52_1344_n39_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ مؤسسه بایسکل سازی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-02-15 | 1346|57|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل ميباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوهم سرمايه-- فصل سوم ارګان تشکيلاتی—فصل چهارم انحلال و تصفيه – فصل پنجم متفرقه. شامل ۱۵ شماره ميباشد. acku_risalah_knf13_alif57_1346_n78_dari_title.pdf ...

اساسنامۀ اتحادیه صادرکننده گان قالین : فرمان شماره ۲۸۶۸ مورخه ۲۴- ۶- ۴۶ دارالانشای مجلس عالی وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-07-30 | 1346|567|الف|HD3616.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd3616_a34_alif567_1346_n91_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ نساجی بلخ : فرمان نمبر۲۳۹۰ مورخ ۲-۸-۱۳۴۹ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-29 | 1349|95|د|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم انحلال و تصفیه-- فصل پنجم مواد متفرقه. acku_risalah_ds357_5_daal95_1349_n181_dari_title1.pdf ...