صفحه/نتیجه

اساسنامۀ مؤسسه انحصار دولتی : فرمان شماره (۴۵۸) مورخه ۲۰-۴-۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-05-31 | 1353|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارکان تشکیلاتی-- فصل سوم هیات نظاز، صلاحیت و وظایف آن-- فصل چهارم امور مالی و بیلانس تصدی انحصار دولتی-- فصل پنجم انحلال و تصفیه تصدی انحصار دولتی-- فصل ششم مسائل متفرقه تصدی انحصار دولتی. acku_risalah_hc4 ...

اساسنامۀ د افغانستان د خوراکی موادو او عامه اړتیا مؤسسه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-01-15 | 1346|525|ا|K3626|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل ميباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوهم سرمایه-- فصل سوم ارگان تشکیلاتی—فصل چهارم محاسبه – فصل پنجم انحلال و تصفیه مؤسسه—فصل ششم امور متفرقه. این اساسنامه دارند شماره های مختلف میباشد. acku_risalah_k3626_alif525_1345_n76_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ کابل هوتل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-17 | 1346|52|ا|TX911.3.M27|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوه: فصل اول عنوان و مرام مؤسسه-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم ارگان تشکیلاتی-- فصل چهارم انحلال و تصفیه-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalha_tx911_3_m27_alif52_1346_n87_dari_title4.pdf ...

اساسنامۀ د هلمند د پنبی او نباتی غوړیو مؤسسه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-31 | 1346|22|ا|HD9720-9975|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوه: فصل اول عنوان و مرام—فصل دوم—فصل سوم—فصل چهارم—فصل پنجم قسمت متفرقه. acku_risalah_hd9720_9975_alif22_1346_n88_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ شرکت سهامی ساختمانی : فرمان شماره (۵۵۳) مورخ ۷ سرطان سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-12-18 | 1354|48|ف|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم سرمایه و اسهام-- فصل سوم اورگان تشکیلاتی-- فصل چهارم امور حسابی و بیلانس-- فصل پنجم قرار داد های ساختمانی-- فصل ششم مراقبت و بررسی حسابی-- فصل هفتم تسلیم دهی و تصفیه حساب-- فصل هشتم انحلال و تصفیه-- فصل نه ...

اساسنامۀ مؤسسه صناعتی میوه افغان : فرمان نمبر ۲۰۹۳ مؤرخ ۲۱- ۷- ۱۳۴۹ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-08-16 | 1349|25|ا|TX397|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصـل اول عنوان و مرام--فصــــــل دوم ســــرمایـــــه--فصل سوم تشکیلات--فصـــــــل چهــــــــارم انحــــــلال و تصفیــــه--فصــــــل پنجــــــــم مــــــواد متـــــفرق. acku_risalah_tx397_alif25_1349_n169_dari_title1.pdf ...

تعدیل ماده (۳۵) اساسنامۀ مؤسسه انکشاف صادرات کشمش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-10-30 | 1357|74|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_tay74_1357_n417_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ تصدی صنایع و پروسس چوب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-11-30 | 1357|52|الف|K3884|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم انحلال وتصفیه-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_k3884_alif52_1357_n419_dari_title1.pdf ...