صفحه/نتیجه

اساسنامۀ مرکز کمپیوتر افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط ریاست عمومی اداره مرکزی احصائیه شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|52|الف|HD2756.2.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امور مالی و حسابی-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_hd2756_2_a3_alif52_1421_n792_dari_title13.pdf ...

اساسنامۀ هیئت (کمیسیون) عالی امارتی مبارزه علیه مواد مخدر : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۲۲-۳-۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|588|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به اساس تائید رئیس الوزاء امارت اسلامی افغانستان اساسنامه هیئت (کمیسیون) عالی امارت مبارزه علیه مواد مخدر را بداخل (۶) فصل و (۲۸) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف-- فصل سوم تشکیل-- فصل چ ...

اساسنامه جن وپرس و تیل کشی بلخ : فرمان شماره(۴۳۶) مورخه ۲۰ر۴ر ۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-04-31 | 1353|525|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلاتی-- فصل سوم انحلال و تصفیه موسسه-- فصل چهارم مواد متفرقه. acku_risalah_knf13_alif525_1353_n278_dari_title1.pdf ...

اساسنامه پښتنی تجارتی بانک : فرمان شماره (۶۰۱) مورخ سوم اسد ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-06-20 | 1355|525|الف|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول تعریفات-- فصل دوم هدف، مرکز و سرمایه بانک-- فصل سوم معاملات-- فصل چهارم ارگان اداری بانک-- فصل پنجم امور مالی و بیلانس—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_hg3270.6.a7_alif525_1355_n345_dari_title2.pdf ...

اساسنامه فابریکات کود و برق مزارشریف : فرمان شماره (۹) مورخ پنجم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-15 | 1357|572|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم امور مالی و بیلانس-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم صلاحیت و وظایف-- فصل پنجم انحلال و تصفیه تصدی—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_alif572_1357_n394_dari_title2.pdf ...

اساسنامهٔ د افغانستان برېښنا شرکت : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۰) تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-02-15 | 1387|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه امور مالی-- فصل سوم تشکیلات شرکت-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_alif52_1387_n945_dari_title1.pdf ...

اساسنامه موسسه ذغال سنگ شمال : فرمان نمبر۱۳ تاریخ۴/۱/۵۰ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-06-15 | 1350|52|ا|TN806.A34|رساله | بیشتر...

این فرمان شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول عنوان ومرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم انحلال وتصفیه-- فصل پنجم مواد متفرقه. acku_risalah_tn806_a34_alif52_1350_n192_dari_title1.pdf ...

اساسنامه بانک انکشاف زراعتی افغانستان : فرمان نمبر (۲۹۴۷) تاریخ ۴۸-۱۱-۲ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-11-22 | 1348|48|ف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف وصلاحیت-- فصل سوم تاسیس-- فصل چهارم اورگان بانک-- فصل پنجم مجمع عمومی سهمداران-- فصل ششم شورای عالی-- فصل هفتم هیاًت عامل-- فصل هشتم هیات نظار-- فصل نهم قواعدمالی-- فصل دهم موادنهائی. acku_risalah_S4 ...