صفحه/نتیجه

پروژهٔ (نمونه ئی) اساسنامه کوپراتیفهای استهلاکی : فرمان (۴۱۵۲) مورخه ۱۵ حوت ۱۳۴۵ صدارت عظمی ع، ج وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-10-30 | 1347|49|پ|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_pay49_1347_n122_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ انجمن عالی تنظیم امور اماکن متبرکه : فرمان نمبر ۳۹۹ مورخ ۱۴ ثور ۱۳۴۹ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-02-14 | 1349|48|ف|DS353|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds353_fay48_1349_n156_dari_title1.pdf ...

اساسنامه ریاست دافغانستان برښنا موسسه : تصویب مجلس عالی وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-02-15 | 1348|69|ت|HD9685.A4115|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان ومرام-- فصل دوم ارگان تشکیلاتی-- فصل سوم انحلال وتصفیه-- فصل چهارم قسمت متفرقه. acku_risalah_hd9685_a4115_tay69_1348_n131_dari_title1.pdf ...

اساسنامه اداره اوقاف : فرمان نمبر (۲۹۴۵) تاریخ ۲/۱۱/۱۳۴۸ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-11-15 | 1348|55|ا|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول عنوان ومرام-- فصل دوم دارائی وسرمایه-- فصل سوم اداره-- فصل چهارم هیئات عامل-- فصل پنجم امورحسابی وتصفیه-- فصل ششم احکام متفرق. acku_risalah_knf1572_alif55_1348_n149_dari_title1.pdf ...

اساسنامه انجمن رهنمای خانواده : فرمان نمبر ۸۴۴- ۲۵- ۳ – ۱۳۴۷ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-04-31 | 1347|525|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

این فرمان شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول کلیات-- فصل دوم وظایف انجمن رهنمای خانواده-- فصل سوم عضویت انجمن-- فصل چهارم اورگانهای تشکیلاتی-- فصل پنجم دارایی انجمن-- فصل ششم انحلال انجمن و تصفیه آن-- فصل هفتم قواعد متفرق. acku_risalah_knf13_alif525_1347_n109_dar ...

اساسنامه صندوق تضمین قرضه انکشاف زراعتی ولایت پکتیا : فرمان نمبر ۲۰۴۹- ۱۱-۹-۱۳۵۱ مجلس عالی وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-10-15 | 1351|52|ا|HG3270.6.A8|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول اصطلاحات-- فصل دوم هدف وحقوق-- فصل سوم تاسیس-- فصل چهارم اورگان صندوق--فصل ششم هیات عامل-- فصل هفتم کمیسیون گرنتی-- فصل هشتم قواعد مالی-- فصل نهم قواعد متفرقه. acku_risalah_hg3270_6_a8_aliaf52_1351_n227_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه تصدی ملی بس : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-31 | 1358|89|ض|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he269_6_a2_zwaat89_1358_n433_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-31 | 1358|88|ض|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

اساسنامه اصلی این ضمیمه تحت عنوان اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده، شماره ۲۱: نمبر مسلسل ۴۱۸ (۱۵ دلو ۱۳۵۷ هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_he269_6_a2_zwaat88_1358_n433_dari_title2.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه موسسه د باختر افغان الوتنه : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-31 | 1358|85|ض|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان اساسنامه موسسه د باختر افغان الوتنه، در شماره ۱۱: شماره مسلسل ۱۱۲ به نشر رسیده. acku_risalah_he269_6_a2_zwaat85_1358_n433_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ معهد (انستیتیوت) دیپلوماسی وزارت امور خارجه : فرمان مقام امارت اسلامي افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت امور خارجه شماره (۱۲) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|528|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف و وظائف-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم پذیرش و آموزش مامورین جدید الشمول-- فصل پنجم آموزش لسانهای بین المللی—فصل ششم مجالس علمی و تربیتی (کنفرانسها و سیمینارها)-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720 ...