صفحه/نتیجه

اساسنامهٔ د افغانستان برېښنا شرکت : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۰) تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-02-15 | 1387|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه امور مالی-- فصل سوم تشکیلات شرکت-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_alif52_1387_n945_dari_title1.pdf ...

اساسنامه موسسه ذغال سنگ شمال : فرمان نمبر۱۳ تاریخ۴/۱/۵۰ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-06-15 | 1350|52|ا|TN806.A34|رساله | بیشتر...

این فرمان شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول عنوان ومرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم انحلال وتصفیه-- فصل پنجم مواد متفرقه. acku_risalah_tn806_a34_alif52_1350_n192_dari_title1.pdf ...

اساسنامه بانک انکشاف زراعتی افغانستان : فرمان نمبر (۲۹۴۷) تاریخ ۴۸-۱۱-۲ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-11-22 | 1348|48|ف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف وصلاحیت-- فصل سوم تاسیس-- فصل چهارم اورگان بانک-- فصل پنجم مجمع عمومی سهمداران-- فصل ششم شورای عالی-- فصل هفتم هیاًت عامل-- فصل هشتم هیات نظار-- فصل نهم قواعدمالی-- فصل دهم موادنهائی. acku_risalah_S4 ...

اساسنامه ریاست شهرسازی وزارت فواید عامه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-09-15 | 1344|52|الف|HT361|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول: مرام، فصل دوم: امور حسابی، فصل سوم: تشکیل. acku_risalah_ht361_alif52_1344_n41_dari_title2.pdf ...

اساسنامه تیاتر هنری کابل = د کابل هنری تیاتر /

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1344-10-15 | 1344|52|الف|PN2960.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام ، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات و وظایف، فصل چهارم: انحلال و تصفیه، فصل پنجم: مواد متفرقه. ۲۱ شماره. acku_risalah_pn2960_a3_alif52_1344_n43_dari_title2.pdf ...

اساسنامه کوپراتیف تهیه مسکن : مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۷۰۴» در جلسه تاریخی ۳ر۴ر۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره «۸۴۸» مورخ ۱۶ر۳ر۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-04-16 | 1358|37|م|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مرام ووظایف کوپراتیف-- فصل سوم عضویت-- فصل چهارم اداره و تشکیل-- فصل پنجم امور مالی-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_hd1486_a27_meem37_1358_n430_dari_title1.pdf ...

اساسنامه تصدی دولتی تهیه مسکن، تعمیرات رهایشی و فرهنگی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-15 | 1361|89|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پلانگذاری و سازماندهی فعالیت تولیدی-- فصل سوم سرمایه و امور مالی-- فصل چهارم امور حسابی، راپوردهی و بیلانس-- فصل پنجم اداره و تشکیل-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risal ...

اساسنامه انستیتوت مرکزی پروژه سازی وزارت فواید عامه : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۷/ ۶/ ۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-09-30 | 1363|82|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف انستیتوت—فصل سوم پلانگذاری و سازماندهی فعالیت های تولیدی و تحقیقاتی—فصل چهارم سرمایه و امور مالی—فصل پنجم امور حسابی – راپوردهی و بیلانس—فصل ششم اداره او تشکیل—فصل هفتم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل ...

اساسنامه تصدی استخراج و انتقال گاز (افغان گاز) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۷/ ۶/ ۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-12-29 | 1363|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم سرمایه و امور مالی—فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحیتهای تصدی—فصل پنجم امور حسابی راپور دهی و بیلانس—فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_hc417_alif52_1363_n578 ...

اساسنامه تصدی استیشن خدمات تخنیکی شهرحیرتان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۲۴) تاریخ ۱۹/۵/۱۳۶۴ درمورد اساسنامه تصدی استیشن خدمات تخنیکی شهرحیرتان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-15 | 1366|26|ا|HC60|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. شورای وزیران جمهوری دموکراتیک اف ...