صفحه/نتیجه

اساسنامۀ موسسهٔ جن و پرس و تیلکشی بلخ : فرمان شماره (۱۸۸) مورخ چهارم ثور ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-08-01 | 1355|52|ا|TN870|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم امور مالی-- فصل پنجم انحلال و تصفیه-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_tn870_alif52_1355_n348_dari_title1.pdf ...

تعدیل ماده (۳۵) اساسنامۀ مؤسسه انکشاف صادرات کشمش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-10-30 | 1357|74|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_tay74_1357_n417_dari_title1.pdf ...

اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-11-15 | 1357|52|ا|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیلات-- فصل سوم سرمایه-- فصل چهارم امور مالی و بیلانس-- فصل پنجم انحلال و تصفیه-- فصل ششم- احکام متفرقه ضمیمه این اساسنامه تحت عنوان ضمیمه شماره (۱) اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده، شماره ۱۰: شماره مسلسل ۴۳۳ ...

اساسنامۀ تصدی صنایع و پروسس چوب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-11-30 | 1357|52|الف|K3884|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم انحلال وتصفیه-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_k3884_alif52_1357_n419_dari_title1.pdf ...

اساسنامه انستیتوت امور قانون گزاری و تحقیقات علمی حقوقی: بوزارت محترم عدلیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-04-15 | 1360|52|ا|Q180|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف انستیتوت-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم درجات اعضای کدر علمی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_q180_alif52_1360_n485_dari_title2.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه بانک ملی افغان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-05-15 | 1360|58|ش|K1066|رساله | بیشتر...

اساسنامه اصلی این ضمیمه تحت عنوان اساسنامه بانک ملی افغان، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۴۵(۲۰ سنبله ۱۳۵۵) به نشر رسیده است. acku_risalah_k1066_sheen58_1360_n487_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه تصدی بانک خون مرکزی منتشره جریده رسمی شماره (۳۴۰)مورخ ۱۶ – اسد ۱۳۵۵ : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-05-31 | 1362|88|ض|RM172|رساله | بیشتر...

اساسنامه اصلی این ضمیمه تحت عنوان اساسنامه تصدی بانک خون ، درشماره ۹: شماره مسلسل ۳۴۰ (۱۶ اسد ۱۳۵۵)به نشررسیده. acku_risalah_rm172_zwaat88_1362_n538_dari_title3.pdf ...

پروژهٔ (نمونه ئی) اساسنامۀ کوپراتیفهای استهلاکی : فرمان (۴۱۵۲) مورخه ۱۵ حوت ۱۳۴۵ صدارت عظمی ع، ج وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-10-30 | 1347|49|پ|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_pay49_1347_n122_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ انجمن عالی تنظیم امور اماکن متبرکه : فرمان نمبر ۳۹۹ مورخ ۱۴ ثور ۱۳۴۹ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-02-14 | 1349|48|ف|DS353|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds353_fay48_1349_n156_dari_title1.pdf ...