صفحه/نتیجه

اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام : مصوبۀ حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام شماره (۲۱) تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-07-16 | 1384|454|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم هداف شرکت—فصل سوم امور مالی شرکت—فصل چهارم تشکیلات شرکت—فصل پنجم انحلال وتصفیه حسابات شرکت —فصل ششم انتقال سهام شرکت—فصل هفتم حال منازعات – فصل هشتم احکام متفرقه. "اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام بداخ ...

اساسنامه صندوق وجهی انکشاف زراعتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اساسنامه صندوق وجهی انکشاف زراعتی شماره (۳۳) تاریخ ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-12-28 | 1391|525|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم امور مالی – فصل سوم تشکیلات وظایف وصلاحیت ها – فصل چهارم دوره انتقالی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_s471_a3_alif525_1391_n1099_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۱) تاریخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-02-04 | 1392|525|الف|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، وظایف وصلاحیت های انستیتوت – فصل سوم امور محصلان – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_tk5102_3_a3_alif525_1392_n1105_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام : مصوبۀ حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام شماره (۲۱) تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-07-16 | 1384|52|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم هداف شرکت—فصل سوم امور مالی شرکت—فصل چهارم تشکیلات شرکت—فصل پنجم انحلال وتصفیه حسابات شرکت —فصل ششم انتقال سهام شرکت—فصل هفتم حال منازعات – فصل هشتم احکام متفرقه. "اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام بداخ ...

اساسنامۀ صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اساسنامه شماره (۲۴۰۵) تاریخ ۶/۸/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-08 | 1396|52|الف|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منابع تمویل وطرز انتقال مساعدت ها به صندوق – فصل سوم تشکیلات – فصل چهارم موقف احکام نهایی. acku_risalah_knf3092_alif52_1396_n1274_dari_title1.pdf ...

اساسنامهٔ فابریکه نساجی بگرامی کابل : فرمان شماره (۲۱۶۸) ۴/۷/۱۳۴۷ صدارت عظمی عنوانی وزارت معادن و صنایع بعد از القاب

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-03-15 | 1348|52|ا|HD9720-9975|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم انحلال و تصفیه-- فصل سوم متفرقه. acku_risalah_hd9720_9975_alif52_1348_n133_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ مؤسسه صناعتی میوه افغان : فرمان نمبر ۲۰۹۳ مؤرخ ۲۱- ۷- ۱۳۴۹ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-08-16 | 1349|25|ا|TX397|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصـل اول عنوان و مرام--فصــــــل دوم ســــرمایـــــه--فصل سوم تشکیلات--فصـــــــل چهــــــــارم انحــــــلال و تصفیــــه--فصــــــل پنجــــــــم مــــــواد متـــــفرق. acku_risalah_tx397_alif25_1349_n169_dari_title1.pdf ...