صفحه/نتیجه

اصولنامۀ تصدی های دولتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-03-22 | 1344|68|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

دارای ۲۵ شماره میباشد. acku_risalah_knf194_31956_alif68_1344_n027_dari_title1.pdf ...

تعدیل اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-05 | 1344|74|ت|G155.A25|رساله | بیشتر...

acku_risalah_g155_a25_tay74_1344_n029_dari_title2.pdf ...

اساسنامه ریاست انکشاف وادی ننگرهار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-05-30 | 1344|52|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول-- فصل دوم امور حسابی-- فصل سوم تشکیلات و وظایف. acku_risalah_sa71_a3_alif52_1344_n033_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ مؤسسه انحصار دولتی : فرمان شماره (۴۵۸) مورخه ۲۰-۴-۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-05-31 | 1353|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارکان تشکیلاتی-- فصل سوم هیات نظاز، صلاحیت و وظایف آن-- فصل چهارم امور مالی و بیلانس تصدی انحصار دولتی-- فصل پنجم انحلال و تصفیه تصدی انحصار دولتی-- فصل ششم مسائل متفرقه تصدی انحصار دولتی. acku_risalah_hc4 ...

اساسنامۀ د افغانستان د خوراکی موادو او عامه اړتیا مؤسسه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-01-15 | 1346|525|ا|K3626|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل ميباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوهم سرمایه-- فصل سوم ارگان تشکیلاتی—فصل چهارم محاسبه – فصل پنجم انحلال و تصفیه مؤسسه—فصل ششم امور متفرقه. این اساسنامه دارند شماره های مختلف میباشد. acku_risalah_k3626_alif525_1345_n76_dari_title1.pdf ...

اساسنامه پروژه زولوژی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-01-30 | 1346|52|الف|QL52.6|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل ميباشد: فصل اول تاسيس پروژه-- فصل دوهم وضايف وساحه عمل پروژه-- فصل سوم تشکيلات پروژه—فصل چهارم امور مالی – فصل پنجم مواد عمومی. دارنده ۶ شکاره ميباشد. acku_risalah_ql52_6_alif52_1346_n077_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ کابل هوتل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-17 | 1346|52|ا|TX911.3.M27|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوه: فصل اول عنوان و مرام مؤسسه-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم ارگان تشکیلاتی-- فصل چهارم انحلال و تصفیه-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalha_tx911_3_m27_alif52_1346_n87_dari_title4.pdf ...

اساسنامۀ د افغانستان د ښار او کور جوړولو مؤسسه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-31 | 1346|55|ا|HD5718.B9|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوه: فصل اول عنوان و مرام—فصل دوم ارگان تشکیلاتی—فصل سوم انحلال و تصفیه —فصل چهارم قسمت متفرقه. اساسنامۀ د افغانستان د ښار او کور جوړولو مؤسسه--عنوان اصلی به زبان پشتو به نشر رسیده. acku_risalah_hd5718_b9_alif55_1346_n088_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ د هلمند د پنبی او نباتی غوړیو مؤسسه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-31 | 1346|22|ا|HD9720-9975|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوه: فصل اول عنوان و مرام—فصل دوم—فصل سوم—فصل چهارم—فصل پنجم قسمت متفرقه. acku_risalah_hd9720_9975_alif22_1346_n88_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ شرکت سهامی ساختمانی : فرمان شماره (۵۵۳) مورخ ۷ سرطان سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-12-18 | 1354|48|ف|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم سرمایه و اسهام-- فصل سوم اورگان تشکیلاتی-- فصل چهارم امور حسابی و بیلانس-- فصل پنجم قرار داد های ساختمانی-- فصل ششم مراقبت و بررسی حسابی-- فصل هفتم تسلیم دهی و تصفیه حساب-- فصل هشتم انحلال و تصفیه-- فصل نه ...