صفحه/نتیجه

اساسنامه د آریانا افغان هوائی شرکت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-06-05 | 1385|54|الف|TL540.T6|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های شرکت-- فصل سوم سهام شرکت-- فصل چهارم تشکیل شرکت-- فصل پنجم هیئت عامل شرکت-- فصل ششم امور مالی وحسابی-- فصل هفتم احکام متفرقه. " اساسنامۀ د آریانا افغان هوائی شرکت که بداخل (۷) فصل و ...

اساسنامهٔ مؤسسهٔ (انستیتوت) مرکزی پروژه سازی (پما) وزارت فوائد عامه : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-11-15 | 1422|589|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"بر اساس تائید ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، اسناد تقنینی ذیل مربوط وزارت فوائد عامه را توشیح میدارم:"—از روی متن فرمان. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_ris ...

اساسنامه تصدی صناعتی محابس : مصوبه شماره ۴۰ مورخ ‫١٣٨٤/١٢/١ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اساسنامۀ صناعتی محابس شماره: (۴۰) تاریخ: ۱/۱۲/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-02-01 | 1383|55|الف|HC417|رساله | بیشتر...

شامل۴فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اداره-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. “اساسنامه تصدی صناعتی محابس که در (۴) فصل و (۲۸) ماده از جانب شورای وزیران به تصویب رسیده، منظور است."– ازروی متن اساسنامه. acku_risalah_hc417_al ...

اساسنامهٔ مجمع قضات افغانستان : ستره محکمهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۲) تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-15 | 1387|52|الف|KNF1610|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف-- فصل سوم تشکیل و ترکیب-- فصل چهارم امور مالی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1610_alif52_1387_n975_dari_title3.pdf ...

اساسنامه تصدی امنیتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۳۱ تاریخ ۱۲/۸/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-09-09 | 1390|52|الف|UA853.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم امور مالی– فصل سوم اداره – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_ua853_a3_alif52_1390_n1065_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ شرکت شکر بغلان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۶/ ۳/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-09-20 | 1392|52|الف|K1315|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم سرمایه و سهام – فصل سوم تشکیلات شرکت – فصل چهارم امور مالی و حسابی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_k1315_alif52_1392_n1123_dari_title2.pdf ...