صفحه/نتیجه

تصحیح اساسنامۀ مطابع دولتی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-07-30 | 1349|63|ت|Z249.R3|رساله | بیشتر...

"سطر پنجم فصل چهارم این اساسنامه که در شماره (۱۲) جریدۀ رسمی بتاریخ ۱۵ سنبله ۱۳۴۹ نشر گردیده بشرح ذیل تصحیح گردد" – از روی متن فرمان. انحلال موسسه به اساس پیشنهاد آمر عمومی بعد از منظوری مجلس عالی وزراء صورت میگیرد. Acku_risalah_z249_r3_tay63_13 ...

اساسنامه موسسه حجاری نجاری و مواد کانکریتی اردو : فرمان شماره (۱۲۴) مورخ بیست و هفتم حمل سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-06-15 | 1354|59|ا|TS850|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول مادۀ اول-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم ارگان تشکیلات موسسه-- فصل چهارم انحلال وتصفیه موسسه-- فصل پنجم امور مالی ومتفرقه. acku_risalah_ts850_alif59_1354_n313_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ و تشکیل کمیته ملی المپیک دولت جمهوری افغانستان : فرمان شماره (۳۷۴) مورخ هفدهم جوزا سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-06-15 | 1354|58|ا|GV133.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول(ماده اول)ماده ۱-۲، فصل دوم (تشکیل کمیته ملی المپیک) ماده ۳-۱۰. acku_risalah_gv133_a3_alif58_1354_n313_dari_title2.pdf ...

اساسنامهٔ تصدی کارخانهٔ (فابریکهٔ) خانه سازی کابل : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-11-15 | 1422|526|الف|HD9715.A2|رساله | بیشتر...

"بر اساس تائید ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، اسناد تقنینی ذیل مربوط وزارت فوائد عامه را توشیح میدارم:"—از روی متن فرمان. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_ris ...

اساسنامهٔ تصدی آبرسانی و شبکهٔ بدرفت (کانالیزاسیون) : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱)تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-03-24 | 1422|59|ا|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این اساسنامهٔ به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ادامه اساسنامهٔ به نشر رسیده. acku_risalah_td313_a3_alif59_1422_n798_dari_title8. ...

اساسنامهٔ تصدی دستگاه ساختمانی افغانی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱)تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-05-14 | 1422|52|ا|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این اساسنامهٔ به طور خلاصه ذکر شده و ۲۹ ماده به ادامه اساسنامهٔ به نشر رسیده. acku_risalah_k891_b8_alif52_1422_n798_dari_title9.p ...

اساسنامهٔ تصدی دستگاه ساختمانی بنائی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱)تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-05-14 | 1422|59|ا|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این اساسنامهٔ به طور خلاصه ذکر شده و ۲۹ ماده به ادامه اساسنامهٔ به نشر رسیده. acku_risalah_k891_b8_alif59_1422_n798_dari_title10. ...

اساسنامۀ تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۲۲-۳-۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-05-14 | 1422|55|ا|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. ۲ ماده در فرمان این اساسنامهٔ به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ادامه اساسنامهٔ به نشر رسیده. acku_risalah_hd1390_5_alif55_1422_n798_dari_title11 ...

اساسنامهٔ نمونوی تصدیهای دولتی : فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ اساسنامهٔ نمونوی تصدی های دولتی شماره (۲) تاریخ ۷/۱/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۶۴) تاریخ ۸/۱/۱۳۸۴ محترم سرور دانش وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-02-01 | 1384|59|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم اداره-- فصل چهارم احکام متفرقه. "اساسنامهٔ نمونوی تصدی های دولتی که به اساس مصوبهٔ شماره (۱۳) مؤرخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۳ در چهار فصل و بیست و هشت ماده از طرف مجلس عالی وزراء تصویب و ا ...

اساسنامۀ د آریانا افغان هوائی شرکت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۵) تاریخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-12-23 | 1390|54|الف|TL540.T6|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های شرکت-- فصل سوم سرمایه و سهام-- فصل چهارم تشکیل شرکت—فصل پنجم امور مالی و حسابی—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_tl540_t6_alif54_1390_n1073_dari_title1.pdf ...