صفحه/نتیجه

اساسنامۀ تصدی افغان فلم : فرمان شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۸دلو سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-12-30 | 1354|52|ا|PN1995.9.A35|رساله | بیشتر...

ماده ۱۰ در جریده موجود نیست. شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (عنوان و مرام)ماده ۲-۱: فصل دوم (تشکیلات)ماده ۸-۳: فصل سوم (امور مالی و حسابی) ماده۱۷-۹: فصل چهارم (انحلال و تصفیه موسسه) ماده ۲۱-۱۸: فصل پنجم (امور متفرقه) ماده ۲۵-۲۲. acku_risalah_pn1995_9_a35_alif ...

اساسنامۀ د بست مؤسسسه : فرمان شماره ۱۵۷۶ مورخ ۱۸ دلو سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-12-30 | 1354|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_alif52_1354_n329_dari_title2.pdf ...

اساسنامه د کندهارد وړیو اوبدلو موسسه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-05-15 | 1357|52|الف|HD9890.5|رساله | بیشتر...

"مجلس وزارء تحت فیصلۀ شماره (۹۱۲) درجلسۀ دهم تاریخی ۱۳۵۷-۴-۲۵ باملاحظه ورقه عرض شماره (۱۵۶۳) مورخ ۱۳۵۷-۳-۲۹ وزارت معادن وصنایع مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان ومرام، فصل دوم: اورگان تشکیلاتی، فصل سوم: صلاح ...

اساسنامۀ تصدی شیرخان بندر : فرمان شماره (۶۳۳) مورخ بیست و پنج سرطان سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-08-15 | 1354|55|ا|HE323|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول عنوان ومرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم هئیات نظار-- فصل پنجم امور مالی وبیلانس-- فصل ششم انحلال مؤسسه-- فصل هفتم احکام متفرقه. ماده ششم در جریده رسمی موجود نیست. acku_risalah_he323_alif55_1354_n317_dari_title ...

اساسنامۀ تصدی حیرتان بندر : فرمان شماره (۶۳۳) مورخ بیست و پنج سرطان سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-08-15 | 1354|52|ا|HE323|رساله | بیشتر...

شامل۷ فصل میباشد، فصل اول(عنوان ومرام)ماده۱-۲، فصل دوم(سرمایه)ماده۳، فصل سوم(تشکیلات)ماده۴-۸، فصل چهارم(هئیات نظار)ماده۹-۱۰، فصل پنجم(امور مالی وبیلانس) ماده ۱۱-۱۹، فصل ششم(انحلال مؤسسه)ماده ۲۰-۲۳، فصل هفتم(احکام متفرقه)ماده ۲۴-۲۹. acku_risalah_he323_alif ...

اساسنامۀ دستگاه ساختمانی بنائی : فرمان شماره (۷۷۷) مورخ بیست ونهم اسد سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-07-30 | 1354|52|ا|HD8039.B9|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول فصل اول-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم ارگان تشکیلاتی مؤسسه-- فصل چهارم امورحسابی ومالی-- فصل پنجم قرار دادهای ساختمانی-- فصل ششم مراقبت فنی وحسابی-- فصل هفتم تسلیم دهی-- فصل هشتم انحلال وتصفیه-- فصل نهم امور متفرقه. acku_risalah_hd ...

اساسنامه صندوق تعاونی دهقانان بی زمین ومزدوران زراعتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-06-18 | 1357|56|الف|S439|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۹۸۲) درجلسه (۱۳) تاریخی ۱۳۵۷-۵-۱۵ باملاحظه ورقه عرض مورخ۱۳۵۷-۵-۱۵ وزارت زراعت واصلاحات ارضی مراتب اتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۸ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تاسیس صندوق، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: ...

اساسنامه کوپراتیف تهیه خدمات زراعتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-06-30 | 1357|52|الف|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۹۹۳) درجلسه (۱۴) تاریخی ۱۳۵۷/۵/۲۲ باملاحظه ورقه عرض مورخ ‍۱۳۵۷/۷/۲۲ وزارت زارعت مراتب اتی راتصویب نموده:"-- از روی متن. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تاسیس وتشکیلات کوپراتیف، فصل سوم: عضویت، فصل چها ...

اساسنامۀ جمعیت العلما افغانستان : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-07-15 | 1357|52|الف|BP185|رساله | بیشتر...

"مجلس وزرا تحت فیصلۀ شماره (۱۱۱۹) در جلسۀ (۱۹) تاریخی۱۳۵۷/۷/۲ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۷۵/۷/۲ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: احکام متفرقه. ...

اســــــــاسنــــــامۀ مطابـــــع دولتی افغانســـــــتان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-06-15 | 1349|52|ا|Z249.R3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول عنوان ومرام، فصـــــــل دوم ســــــرمایــــــه، فصل سوم تـــــــشکیلات، فصـــــــــل چــــــــــهارم انحـــــــــلال و تصفــــــــــیه، فصــــــــل پنجــــــــــم مـــــــواد متفــــــرق. acku_risalah_z249_r3_alif52_1349_n0165_dar ...