صفحه/نتیجه

تعدیل مجدد ماده چهارم اساسنامه بانک رهنی و تعمیراتی : مصوبۀ شورای وزیران ج.ا شماره ۳۷۲ تاریخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۷۰ در مورد تعدیل مجدد ماده چهارم اساسنامه بانک رهنی و تعمیراتی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-30 | 1370|749|ت|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg3270_6_a7_tay749_1370_n760_dari_title6.pdf ...

اساسنامه تصدی ذغال سنگ شمال : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۸۹) ۲۱-۱۲-۱۳۶۳ درباره منظوری اساسنامه تصدی ذغال سنگ شمال

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|52|ا|TN802|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی ،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکر ...

اساسنامه صندوق تضمین قرضه انکشاف زراعتی ولایت پکتیا : فرمان نمبر ۲۰۴۹- ۱۱-۹-۱۳۵۱ مجلس عالی وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-10-15 | 1351|52|ا|HG3270.6.A8|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول اصطلاحات-- فصل دوم هدف وحقوق-- فصل سوم تأسیس-- فصل چهارم اورگان صندوق--فصل ششم هیأت عامل-- فصل هفتم کمیسیون گرنتی-- فصل هشتم قواعد مالی-- فصل نهم قواعد متفرقه. acku_risalah_hg3270_6_a8_aliaf52_1351_n227_title1.pdf ...

فرمان نمبر ۲۰۴۹- ۱۱-۹-۱۳۵۱ مجلس عالی وزراء : اساسنامۀ صندوق تضمین قرضه انکشاف زراعتی ولایت پکتیا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-10-15 | 1351|42|ف|S495|رساله | بیشتر...

acku_risalah_s495_fay42_1351_n227_dari_title1.pdf ...

اساسنامه صندوق معارف : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱۸۶) تاریخ ۲۴-۶-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-03-15 | 1367|52|الف|HC417|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن. شامل 5 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منابع تمویل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم طرز استفاده از کمك ها-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_hc417_alif52_1367_n667_dari_ ...

اساسنامۀ دستگاه ساختمانی تعلیم و تربیه : فرمان شماره (۱۹۵۵) مورخ بیست بیست ویکم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-05 | 1356|52|ا|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد، فصل اول(تأسیس و مرام) ماده۱، فصل دوم(تشکیـلات)ماده ۲، فصل سوم(صلاحیت و وظایف)ماده ۳-۷، فصل چهارم(امور مالی و بیلانس)ماده ۸-۱۴، فصل پنجم(انحلال و تصفیه تصدی)ماده۱۵-۲۲، فصل ششم(امـور متفـرقه)ماده ۲۳-۳۳. acku_risalah_k891_b8_alif52_1356_n3 ...

اساسنامۀ تصدی دستگاه ساختمانی وزارت تعلیم و تربیه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۲) تاریخ ۲۵/۱/۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-08-29 | 1365|52|ا|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. در مورد اساسنامۀ تصدی دست ...

اساسنامۀ د پوهنی مطبعه : فرمان شماره ۲۳۳ مورخه بیست و هفت ثور سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-15 | 1354|55|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام ، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: امور مالی مؤسسه، فصل پنجم: انحلال و تصفیه مؤسسه. acku_risalah_knf2720_alif55_1354_n308_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ مکاتب تعلیمات : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۷) تاریخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۶۵ در مورد اساسنامۀ مکاتب تعلیمات عمومی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-30 | 1365|27|ا|LC1046.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اساسات سازماندهی فعالیت های تعلیمی و تربیوی—فصل سوم شاگردان—فصل چهارم معلم، نگران و معلم لیلیه—فصل پنجم اداره کننده گان مکتب—فصل ششم امور تعمیراتی و مالی مکتب—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_lc1046_a3_alif ...