صفحه/نتیجه

د بلخی ابن سینا در ملځی موسسه اساسنامه : فرمان شماره (۵۲۳) مورخ پانزده سرطان ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-05-31 | 1355|28|د|RA990.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول(عنوان و مرام) ماده ۲-۱: فصل دوم(سرمایه)ماده ۶-۳: فصل سوم(ارگان تشکیلاتی) ماده ۱۴-۷: فصل چهارم(امور مالی و بیلانس) ماده ۲۰-۱۵: فصل پنجم(انحلال و تصفیه) ماده۲۴-۲۱: فصل ششم(متفرقه) ماده ۲۸-۲۵. acku_risalah_ra990_a3_daal28_n342_dari ...

اساسنامه بانک انکشاف صادرات افغانستان : فرمان شماره ۸۹ مورخ چهاردهم حمل سال ۱۳۵۵صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-04-31 | 1355|52|الف|KF1987.Z9|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تاسیس و سرمایه، فصل سوم: اهداف و صلاحیت های بانک، فصل چهارم: اورگان بانک، فصل پنجم: مجمع عمومی سهمداران، فصل ششم: شورای عالی، فصل هفتم: هیأت عامل، فصل هشتم: هیأت نظار، فصل نهم: قواعد مالی، فصل دهم: مواد نها ...

اساسنامه تصدی بانک خون مرکزی : فرمان شماره ۲۸۹ مورخ اول جوزا سال ۱۳۵۵صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-05-16 | 1355|52|الف|RM172|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۴۱۵) در جلسه تاریخی ۲۸ / ۲ / ۱۳۵۵ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۵۵وزارت صحیه راجع به اساسنامه بانک خون مرکزی مراتب آتی را تصویب نمود:"--از روی متن. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: ارګا ...

د افغاستان د ښاروالیو ساختمانی مؤسسه : فرمان شماره (۳۴۷) مورخ بیست دوهم ثور۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری: ښاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-03-15 | 1356|27|د|HD9715.A2|رساله | بیشتر...

"د افغاستان د ښاروالیو ساختمانی موسسه"—عنوان قانون به زبان پشتو به نشر رسیده. "مجلس وزراٰء تحت فیصلۀ شماره (۶۹) در جلسۀ تاریخی ۲۰/۲/۱۳۵۶ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۲۰/۲/۱۳۵۶ وزارت داخله راجع به اساسنامۀ مؤسسه ساختمانی ښاروالیها مراتب آتی را تص ...

اصلاح شو وتخمونو د شرکت اساسنامه : فرمان شماره (۵۹۷) مورخ سوم اسد سال ۱۳۵۵ صدارت عظمی شاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-05-27 | 1355|68|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول(تعریفات) ماده ۱: فصل دوم(تاسیس و مرام)ماده ۷-۲: فصل سوم(تولید و توزیع نمودن تخم های بذری)ماده ۹-۸: فصل چهارم(معلومات لازمه بالای خریطه و یا ظروف که تخم بذری در آن گذاشته میشود)ماده ۱۱-۱۰: فصل پنجم(تشکیلات)ماده۱۲: فصل ششم(شورای ...

اساسنامه انستیتوت ملی مجادله ملاریا : فرمان شماره ۱۶۹۲ مورخ سیزدهم حوت سال ۱۳۵۴صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-01-31 | 1355|25|ا|RA545|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (عنوان و مرام)ماده ۲-۱: فصل دوم (سرمایه)ماده ۴-۳: فصل سوم (تشکیلات) ماده ۱۱-۵: فصل چهارم (امور مالی و بیلانس) ماده ۱۶-۱۲: فصل پنجم (امور متفرقه) ماده ۲۱-۱۷. acku_risalah_ra545_alif25_1355_n331_dari_title1.pdf ...

دبلخ نساجی اساسنامه : فرمان نمبر۲۳۹۰ مورخ ۲\۸\۱۳۴۹ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-29 | 1349|28|د|HD9660.T482|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول عنوان و مرام، فصل دوم سرمایه، فصل سوم تشکیلات، فصل چهارم انحلال و تصفیه، فصل پنجم مواد متفرقه "مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره ۲۳۵۳ در جلسۀ تاریخی ۱۸-۸-۴۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۱۷۳۲ مورخه ۱۲-۸-۴۹ وزارت عدلیه راجع به اساسنامۀ د ...

اساسنامۀ بانک انکشاف صنعتی : فرمان شماره (۳۵۹) مورخ بیست شش ثور سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری: ښاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-04-15 | 1356|529|الف|HC417|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۷۱) درجلسۀ تاریخی ۱۳۵۶/۲/۲۰ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۶/۲/۲۰وزارت مالیه مراتب آتی راتصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: صلاحیتها، فصل سوم: منابع مالی، فصل چهارم: ارګان اداری با ...

اساسنامۀ تصدی تورغنډی بندر : فرمان شماره (۶۳۳) مورخ بیست و پنج سرطان سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-09-15 | 1354|59|ا|HE323|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم هئیات نظار-- فصل پنجم امور مالی وبیلانس-- فصل ششم انحلال مؤسسه-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_he323_alif59_1354_n317_dari_title3.pdf ...