صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی کامبینات ترانسپورتی مواد نفتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۶۰) تاریخ ۲۹-۲-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-08-16 | 1366|58|ا|TN870|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپوردهی بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "در مورد اساسنامه تصد ...

اساسنامه تصدی استیشن میکانیزه زراعتی ولایت جوزجان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۳۹) تاریخ ۱۶-۲-۱۳۶۵ در مورد اساسنامه تصدی استیشن میکانیزه زراعتی ولایت جوزجان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-08-16 | 1366|59|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپوردهی بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری ...

اساسنامۀ انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی-حقوقی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ اساسنامۀ انستیتوت امور قانونگذاری تحقیقات علمی- حقوقی شماره: (۱۲)تاریخ: ۴/۴/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-04-20 | 1386|59|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل، وظایف و صلاحیت های انستیتوت-- فصل سوم رتب اعضای کادر علمی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf13_alif59_1386_n924_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغان (AUWSSC) : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۴)تاریخ: ۱۳/۴/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-04-20 | 1386|89|ا|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امورمالی-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_td313_a3_alif89_1386_n924_dari_title2.pdf ...

اساسنامه بیمه صحی مامورین : فرمان شماره ۱۶۰ مورخ بیست و نوهم حمل سال ۱۳۵۵صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-03-15 | 1355|52|الف|HG9383|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: صلاحیت و وظایف، فصل پنجم: انحلال و تصفیه، فصل ششم: احکام متفرقه. "مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۳۷۶) در جلسه تاریخی ۲۴/ ۱/ ۱۳۵۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۵۲) مورخ ۱۵ ...

اساسنامۀ تصدی سپین زر : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل مورخ ۲۷/ ۶/ ۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-31 | 1366|522|الف|HC417|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپور دهی وبیلانس—فصل ...

اساسنامۀ تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۳۶ تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-31 | 1366|52|الف|TH3351|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپوردهی و بیلانس—فص ...

اساسنامۀ نمونوی تصدی های دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱-۳-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-06-15 | 1363|59|ا|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: سرمایه و امور مالی، فصل سوم: ار گانهای اداری، فصل چهارم: وظایف و صلاحیت های تصدی، فصل پنجم: امور حسابی راپور دهید و بیلانس، فصل ششم: تجدید سازمان ، انحلال و تصفیه، فصل هفتم: احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک ا ...

اساسنامۀ د اطلاعاتو او کلتور کلوپ : فرمان شماره (۲۵) مورخ چهارم حمل سال ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-06-17 | 1355|52|ا|K487.C8|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول(-) ماده ۲-۱: فصل دوم(-)ماده ۳: فصل سوم(-) ماده ۱۰-۴: فصل چهارم(امور مالی و بیلانس) ماده ۱۴-۱۲: فصل پنجم(انحلال و تصفیه تصدی) ماده ۱۵: فصل ششم(مسایل متفرقه) ماده ۲۰-۱۶. acku_rislah_k487_c8_alif52_1355_n344_dari_title1.pdf ...

اساسنامه بانک ملی افغان : فرمان شمار (۵۹۹) مورخ سوم اسد ۱۳۵۵صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-06-20 | 1355|52|ا|HG3270.6.A8|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول (تعریفات) ماده ۲-۱: فصل دوم (هدف ، مرکز و سرمایه بانک) ماده ۵-۳: فصل سوم (-معاملات) ماده ۷-۳: فصل چهارم (ارگان اداری بانک) ماده ۲۸-۸: فصل پنجم (امور مالی و بیلانس) ماده ۳۲-۲۹: فصل ششم (احکام متفرقه) ماده ۳۷-۳۳. ضمیمه این اساسنام ...