صفحه/نتیجه

اساسنامه انستیتوت ملی مجادله ملاریا : فرمان شماره ۱۶۹۲ مورخ سیزدهم حوت سال ۱۳۵۴صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-01-31 | 1355|25|ا|RA545|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (عنوان و مرام)ماده ۲-۱: فصل دوم (سرمایه)ماده ۴-۳: فصل سوم (تشکیلات) ماده ۱۱-۵: فصل چهارم (امور مالی و بیلانس) ماده ۱۶-۱۲: فصل پنجم (امور متفرقه) ماده ۲۱-۱۷. acku_risalah_ra545_alif25_1355_n331_dari_title1.pdf ...

دبلخ نساجی اساسنامه : فرمان نمبر۲۳۹۰ مورخ ۲\۸\۱۳۴۹ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-29 | 1349|28|د|HD9660.T482|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول عنوان و مرام، فصل دوم سرمایه، فصل سوم تشکیلات، فصل چهارم انحلال و تصفیه، فصل پنجم مواد متفرقه "مجلس وزراء تحت فیصله شماره ۲۳۵۳ در جلسه تاریخی ۱۸-۸-۴۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۱۷۳۲ مورخه ۱۲-۸-۴۹ وزارت عدلیه راجع به اساسنامه د ...

اساسنامه بانک انکشاف صنعتی : فرمان شماره (۳۵۹) مورخ بیست شش ثور سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری: ښاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-04-15 | 1356|529|الف|HC417|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۷۱) درجلسه تاریخی ۱۳۵۶/۲/۲۰با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۶/۲/۲۰وزارت مالیه مراتب آتی راتصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: صلاحیتها، فصل سوم: منابع مالی، فصل چهارم: ارګان اداری بان ...

اساسنامه تصدی تورغنډی بندر : فرمان شماره (۶۳۳) مورخ بیست و پنج سرطان سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-09-15 | 1354|59|ا|HE323|رساله | بیشتر...

شامل۷ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم هئیات نظار-- فصل پنجم امور مالی وبیلانس-- فصل ششم انحلال مؤسسه-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_he323_alif59_1354_n317_dari_title3.pdf ...

اساسنامه تصدی افغان فلم : فرمان شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۸دلو سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-12-30 | 1354|52|ا|PN1995.9.A35|رساله | بیشتر...

ماده ۱۰ در جریده موجود نیست. شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (عنوان و مرام)ماده ۲-۱: فصل دوم (تشکیلات)ماده ۸-۳: فصل سوم (امور مالی و حسابی) ماده۱۷-۹: فصل چهارم (انحلال و تصفیه موسسه) ماده ۲۱-۱۸: فصل پنجم (امور متفرقه) ماده ۲۵-۲۲. acku_risalah_pn1995_9_a35_alif ...

اساسنامه د بست موسسسه : فرمان شماره ۱۵۷۶ مورخ ۱۸دلو سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-12-30 | 1354|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_alif52_1354_n329_dari_title2.pdf ...

اساسنامه تصدی شیرخان بندر : فرمان شماره (۶۳۳) مورخ بیست و پنج سرطان سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-08-15 | 1354|55|ا|HE323|رساله | بیشتر...

شامل۷ فصل میباشد: فصل اول عنوان ومرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم هئیات نظار-- فصل پنجم امور مالی وبیلانس-- فصل ششم انحلال مؤسسه-- فصل هفتم احکام متفرقه. ماده ششم در جریده رسمی موجود نیست. acku_risalah_he323_alif55_1354_n317_dari_title1 ...

اساسنامه تصدی حیرتان بندر : فرمان شماره (۶۳۳) مورخ بیست و پنج سرطان سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-08-15 | 1354|52|ا|HE323|رساله | بیشتر...

شامل۷ فصل میباشد، فصل اول(عنوان ومرام)ماده۱-۲، فصل دوم(سرمایه)ماده۳، فصل سوم(تشکیلات)ماده۴-۸، فصل چهارم(هئیات نظار)ماده۹-۱۰، فصل پنجم(امور مالی وبیلانس) ماده ۱۱-۱۹، فصل ششم(انحلال مؤسسه)ماده ۲۰-۲۳، فصل هفتم(احکام متفرقه)ماده ۲۴-۲۹. acku_risalah_he323_alif ...

اساسنامه دستگاه ساختمانی بنائی : فرمان شماره (۷۷۷) مورخ بیست ونهم اسد سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-07-30 | 1354|52|ا|HD8039.B9|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول فصل اول-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم ارگان تشکیلاتی مؤسسه-- فصل چهارم امورحسابی ومالی-- فصل پنجم قرار دادهای ساختمانی-- فصل ششم مراقبت فنی وحسابی-- فصل هفتم تسلیم دهی-- فصل هشتم انحلال وتصفیه-- فصل نهم امور متفرقه. acku_risalah_hd ...