صفحه/نتیجه

اساسنامۀ تصدی برښنا : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۴۸) ۱۷-۷-۱۳۶۴ درباره اساسنامۀ تصدی برښنا شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|55|ا|QC523|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی، راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دمو ...

اساسنامه تصدی مسافربری دولتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغاستان شهرکابل شماره (۲۱) تاریخ ۲۵-۱-۱۳۶۵ درمورد اساسنامه تصدی دولتی مسافربری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|56|ا|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی ، راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان ،انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دم ...

تعدیل در اساسنامۀ شرکت سهامی هوتل کانتی ننتال منتشره جریده رسمی شماره (۷۱۸) مورخ ۳۱-۳-۱۳۶۹ : مصوبۀ شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره ۳۸ تاریخ ۹-۲-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-08-30 | 1370|74|ت|TX911.3.M27|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_tx911_3_m27_tay74_1370_n756_dari_title3.pdf ...

ایزاد و تعدیل در اساسنامۀ شرکت بیمه ملی افغان منتشره جریده رسمی شماره (۶۹۹) مورخ ۱۵-۶-۶۸ : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۵۹ تاریخ ۲۳-۲-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-31 | 1370|94|ا|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن. acku_risalah_knf2720_alif94_1370_n751_dari_title5.pdf ...

اساسنامۀ افغان ننداری : فرمان شماره (۳۸۸) مورخ هفدهم جوزا سال ۱۳۵۴ مقام صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-05-30 | 1354|529|الف|PN2960.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات و وظایف، فصل چهارم: انحلال و تصفیه مؤسسه، فصل پنجم: مواد متفرقه. "تصحیح: در صفحه (۱۲) سطر پانزده جمله (بداخل شانزده ماده) (بداخل پانزده ماده) خوانده شود. همچنان در صفحه (۱۶) ما ...

اساسنامۀ دستگاه حجاری و نجاری : فرمان شماره ۱۶۹۹ مورخ هفدهم حوت سال ۱۳۵۴صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-02-22 | 1355|52|الف|TH5606|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۳۲۷) در جلسۀ تاریخ ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۵۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۴۶۶) مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۵۴وزارت معادن و صنایع راجع به اساسنامۀ تصدی حجاری و نجاری هلمند مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. acku_risalah_th5606_alif52_1355_n ...

اساسنامۀ مؤسسه طبع و تورید کتب بیهقی : محترم وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-08-15 | 1357|52|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (عنوان وهدف)ماده ۱-۲-- فصل دوم (سرمایه)ماده ۳-۶-- فصل سوم (تشکیلات) ماده ۷-۱۲-- فصل چهارم (انحلال وتصفیه) ماده۱۳-۱۵-- فصل پنجم (مواد متفرقه) ماده ۱۶-۱۹. "مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۱۶۷) درجلسۀ (۲۲) تاریخی ۱۳۵۷/۷/۲۲ باملاح ...

اساسنامۀ د افغانستان د وړیو تصدی : محترم وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-08-30 | 1357|52|ا|HD9904.A72|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (مقدمه) ماده ۱-۴-- فصل دوم (مرام واهداف)ماده ۴-- فصل سوم (تشکیل) ماده ۵-- فصل چهارم (صلاحیت ها ووظایف) ماده۶-۹-- فصل پنجم (امورمالی وبیلانس) ماده ۱۰-۱۷-- فصل ششم (انحلال) ماده ۱۸-۲۰-- فصل هفتم (احکام متفرقه) ماده ۲۱-۲۳. مجلس وزر ...

اساسنامۀ شرکت سهامی وارداتی و صادراتی تهیه مواد خام و عرضه محصولات صنایع دستی پیشه وران در جمهوری افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۲ تاریخ ۱۵-۱-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-31 | 1368|55|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امور مالی و حسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_alif55_1368_n692_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ د بلخ د اوبدلو موسسه : فرمان شماره ۱۰۲ مورخ هژدهم حمل سال ۱۳۵۵صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!:

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-02-30 | 1355|55|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: تشکیل، فصل سوم: سرمایه، فصل چهارم: انحلال و تصفیه، فصل پنجم: امور متفرقه. مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۳۶۹) در جلسۀ تاریخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۵۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۵۸) مورخ ۱۵/ ۱/ ۱۳۵۴وزارت معادن و صنایع راجع ...