صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی میکانیزه زراعتی وزارت زراعتی و اصلاحات ارضی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-09-30 | 1367|52 |ا| S471.A3 |رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_s471_a3_ali ...

تعدیل ماده ششم اساسنامه بانك انکشاف صنعتی : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۸۵۰ – ۳ تاریخ ۱۳/۵/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-09-15 | 1367|74 |ت |HG1601|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hg1601_tay74_1367_n679_dari_title2.pdf ...

اساسنامه انستیتوت سروی پروژه سازی منابع آب و برق : بوزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-07-15 | 1359|52|الف|TK1001|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۵۴۲)) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۲۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۲۸۴) مورخ ۱۳۵۹/۵/۱۹ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 6 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشکیل، فصل سوم: صلاحیت ها و وظایف، ف ...

اساسنامه تصدی صناعتی محابس وزارت امور داخله : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۸۳) ۲۱ر۱۲ر۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-12-29 | 1364|52|ا|K5524|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۶-۱، فصل دوم (سرمایه و امور مالی) ماده ۲۴-۷، فصل سوم (ارگانهای اداری) ماده۳۴-۲۵، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی) ماده ۴۰-۳۵، فصل پنجم (امور حسابی راپوردهی و بیلانس) ماده ۴۴-۴۱، فصل ششم (تجدید سازمان ، انحل ...

اساسنامۀ ریاست عمومی امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-14 | 1420|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم رتب اعضای کادر علمی-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_alif52_1420_n787_dari_title6.pdf ...

اساسنامه ریاست عمومی خدمات زراعتی افغان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-09-15 | 1360|52|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۹، فصل دوم (تشکیلات) ماده ۱۰-۳۱، فصل سوم (سرمایه و امور مالی) ماده ۳۲-۳۸، فصل چهارم (انحلال و تصفیه) ماده ۳۹-۴۰، فصل پنجم (احکام متفرقه) ماده ۴۱-۴۳. acku_risalah_s471_a3_alif52_1360_n496_dari_title1.pdf ...

اساسنامه د اصلاح شوو تخمونو شرکت : فرمان شماره (۲۱۰۲) مورخ پانزده ام دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-20 | 1356|52|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد، فصل اول (تعریفات)ماده ۱، فصل دوم (تاسیس و مرام)ماده ۲-۱۰، فصل سوم (تولید و توزیع تخم های بذری و نهالهای مثمر)ماده ۱۱-۱۲ ، فصل چهارم (معلومات لازمه بالای خریطه ویا ظروف که تخم بذری در آن گذاشته میشود)ماده۱۳-۱۴،فصل پنجم (تشـکیلات) ماده۱۵ ...

اساسنامه کوپراتیف مامورین ملکی : فرمان شماره (۱۳۳۲) مؤرخه ۱۹-۱۲-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-02-15 | 1354|52|الف|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: شرایط عضویت، فصل چهارم: تشکیلات کوپراتیف مامورین، فصل پنجم: امور مالی، فصل ششم: امور متفرقه. acku_risalah_hd1486_a27_alif52_1354_n299_dari_title1.pdf ...