صفحه/نتیجه

فرمان نمبر ۳۲۱۵ مورخه ۹-۱۲-۴۸ مقام منیع صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-04-31 | 1349|48|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۳۱۵۹) در جلسۀ تاریخی ۴/۱۲/۱۳۴۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۱۴۴) مورخه ۴- ۱۲- ۴۸ وزارت داخله راجع به الحاق قریه تیزینعلاقه داری خاک جبار به ولسوالی سروبی و قریه گر معقول ولایت لغمان و قریه څپړ به ولسوالی سروبی مراتب آتی را ...

فرمان نمبر (۱۱۲) مورخه ۱۶-۱-۴۹ مقام منیع صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-04-31 | 1349|482|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۷۹) در جلسۀ تاریخی ۱۰ – ۱ –۴۹ – باملاحظه ورقه عرض شماره (۱۰۲) مورخه ۱۰ – ۱ – ۴۹ وزارت داخله راجع به انفکاک علاقه داری شگه از ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_ ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۱۵) ۹-۹-۱۳۶۴ در باره ارتقای علاقه داری خاشرود ولایت نیمروز به سطح ولسوالی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-31 | 1365|48|ف|KNF2920|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم فقره چهارم ماده چهل و سوم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2920_fay48_1365_n609_dari_title4.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد تقرر محتسبین در ولسوالیها شماره: (۱۲۰(تاریخ: ۹/۴/۱۴۲۲ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|888|ح|KNF469|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf469_hay888_1422_n799_dari_title49.pdf ...