صفحه/نتیجه

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۱ تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ در باره ارتقای علاقداری تاله و برفک ولایت بغلان به ولسوالی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۹۶ تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۶۷ در باره توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-31 | 1368|499|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"بتاسی از احکام ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۲۱) مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ شورای وزیران مبنی بر ارتقای علاقه داری تا له و برفک ولایت بغلان را به ولسوالی توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_js7442_2_fay499_1368_n689 ...

مقررۀ طرز نظارت شورا های ولایتی : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۱) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ طرز نظارت شورا های ولایتی شمارۀ حکم: (۴۲۲۷) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-28 | 1395|79|م|JQ1769.A88|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصول میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صلاحیت نظارت-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_jq1769_a88_meem79_1395_n1251_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۸/۹/۱۳۶۳ در باره ایجاد علاقه داری سوزمه قلعه مربوط ولایت جوزجان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-01-31 | 1364|499|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتأسی از حکم فقره (۴) ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_js7443_2_fay499_1364_n580_dari_title1.pdf ...

مقرره ریاست عمومی رهبری و تنظیم فعالیت اورگانهای محلی اداره دولتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-02-31 | 1360|74|م|KNF2920|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های عمده-- فصل سوم تشکیلات و فعالیت-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2920_meem74_1360_n482_dari_title2.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی دموکراتیک افغانستان ۸/ ۴/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-15 | 1361|59|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"انفکاک ولسوالی درزآب از ولایت فاریاب و الحاق آن به ولایت جوزجان منظور است" از روی متن فرمان. acku_risalah_js7442_2_fay59_1361_n515_dari_title4.pdf ...