صفحه/نتیجه

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی ج. د. ا. مبنی بر تشکیل مجدد علاقه داری خواهان بدخشان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-14 | 1359|96|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۱۱/۲۲ فیصله شماره (۲۷۰۵) موخ ۱۳۵۹/۱۱/۷ شورای وزیران را مبنی بر تشکیل مجدد علاقداری خواهان بدخشان در ساحه و مرکز سابقه با بودجه آن تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. acku_risal ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی ج. د. ا. مبنی بر تشکیل ولسوالی جدید وایگل در ولایت کنرها و تشکیل علاقه داری جدید واما در ولسوالی مذکور : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-14 | 1359|968|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای نقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۱۱/۲۲ فیصله شماره ((۲۷۰۶)) مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۷ شورای وزیران را مبنی بر تشکیل ولسوالی جدید وایگل (بشمول قراء مندیش، نشه یی، ارنس، جمایش، همسوز و یکعده قراء کوچک دیگر) و تشکیل علاقداری ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد تقرر محتسبین در ولسوالیها شماره: (۱۲۰(تاریخ: ۹/۴/۱۴۲۲ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|888|ح|KNF469|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf469_hay888_1422_n799_dari_title49.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد ایجاد ولایت جدید التأسیس درجه سوم دایکندی شماره (۱۴) تاریخ ۳/۲/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-02-15 | 1383|48|ف|KNF2920|رساله | بیشتر...

"به تأسی از مادهٔ پنجم، نهم، دهم و سیزدهم قانون ادارۀ محلی و به ملاحظۀ پیشنهاد شماره (۳۲۶۳) مؤرخه ۶/۵/۱۳۸۲ وزارت امور داخله، ایجاد ولایت جدید التأسیس دایکندی (قبلاً ولسوالي دایکندي) به مرکزیت نیلی به حیث ولایت درجه سوم به داشتن (۹) واحد اداری به شمول ...

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۰ تاریخ ۱/۱۰/۱۳۶۷ در باره توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران پیرامون ادغام ولایت کاپیسا بولایت پروان، ولایت کنر ها به ولایت ننگرهار و ولایت پکتیکا به ولایت پکتیا : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۵۲ تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۷ در باره توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران پیرامون ادغام ولایت کاپیسا بولایت پروان، ولایت کنر ها به ولایت ننگرهار و ولایت پکتیکا به ولایت پکتیا

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1368-02-14 | 1368|42|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۲۰) مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان را پیرامون ادغام ولایت کاپیسا بولایت پروان ولایت کنرها بولایت ننگرهار و ولایت پکتیکا را بولایت پکتیا توشیح میدارم"-- از رو ...

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره۲۹ تاریخ ۶/۱۱/۱۳۶۷ در باره ادغام ولسوالی ازره از ولایت لوگر به ولایت پکتیا : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۳۸تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-14 | 1368|47|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

: "بتاسی از احکام ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۲۹) مورخ ۶/۱۱/۱۳۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان پیرامون انفکاک ولسوالی ازره از ولایت لوگر و الحاق آنرا به ولایت پکتیا توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_js ...

قانون شورا های ولایتی : مصوبهٔ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۴۱) تاریخ: ۲۸/۱۲/۱۳۸۵: فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱) تاریخ: ۵/۱/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-01-30 | 1386|29|ق|JQ1769.A88|رساله | بیشتر...

"قانون شورا های ولایتی را که به اساس مصوبهٔ شماره (۴‍۱) مؤرخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان در پنج فصل و بیست و چهار ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صل ...