صفحه/نتیجه

فیصلۀ شورای وزیران و تایید هیأت رئیسه شورای انقلابی مبنی بر ارتقای علاقه داری کلدار به ولسوالی درجه دوم : بوزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-05-31 | 1360|968a|ف|KNF2920|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۲۹۸۳) در جلسۀ تاریخی ۲۵-۴-۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۲۴-۴-۱۳۶۰ ریاست عمومی رهبری و تنظیم فعالیت اورگانهای محلی اداره دولتی ارتقای علاقداری کلدار ولایت بلخ را به ولسوالی درجه دوم منظور و هدایت صادر نمود که تفاوت مالی آ ...

قانون ارگانهای محلی قدرت و اداره دولتی جمهوری د موکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دمو کراتیک افغانستان شماره (۴۱) شهر کابل ۱۳۶۴/۳/۱۳: فر مان شورای انقلابی جمهوری دمو کراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۲/۱۱/۲۲ در باره تصویب قانون ارګانهای محلی قدرت واداره دولتی جمهوری دمو کراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-01 | 1364|299|ق|JS7442.2|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزانتخاب جرګه (شورای) محلی نمایندګان مردم-- فصل سوم طرز تدویر انتخابات جرګه های (شورای های)محلی نمایند ګان مردم-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های جرګه های (شوراهای) محلی نمایندګان مردم-- فصل پنجم سازماندهی فعالی ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۶۷) ۱۲-۵-۱۳۶۴ در بارهٔ تکمیل ماده (۶۰) قانون ارگانهای محلی قدرت و اداره دولتی جمهوری دموکراتیک افغاستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-31 | 1364|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"در بارهً تکمیل ماده (۶۰) قانون ارگانهای محلی قدرت و اداره دولتی جمهوری دموکراتیک افغاستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان متکی به ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risala ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل۱۱/۱۲/۱۳۶۲ پیرامون تثبیت پل علم بحیث مرکز ولایت لوگر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-02-15 | 1363|482|ف|KNF2920|رساله | بیشتر...

۴ شماره. "هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی از حکم فقره چهارم ماده چهل و سوم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2920_fay482_1363_n557_dari_title3.pdf ...

تصویب هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر تاسیس سه واحد اداری به سطح ولایت در لوگر، وردگ و کاپیسا : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-11-30 | 1359|69|ت|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۹/۱۰/۳۰ فیصلۀ شماره (۲۶۵۸) مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۱۴ شورای وزیران را مبنی بر تأسیس سه واحد اداری به سطح ولایت برتبۀ اول در لوگر، وردگ و کاپیسا تائید و تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. a ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی ج. د. ا. مبنی بر تشکیل مجدد علاقه داری خواهان بدخشان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-14 | 1359|96|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۱۱/۲۲ فیصله شماره (۲۷۰۵) موخ ۱۳۵۹/۱۱/۷ شورای وزیران را مبنی بر تشکیل مجدد علاقداری خواهان بدخشان در ساحه و مرکز سابقه با بودجه آن تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. acku_risal ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی ج. د. ا. مبنی بر تشکیل ولسوالی جدید وایگل در ولایت کنرها و تشکیل علاقه داری جدید واما در ولسوالی مذکور : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-14 | 1359|968|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای نقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۱۱/۲۲ فیصله شماره ((۲۷۰۶)) مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۷ شورای وزیران را مبنی بر تشکیل ولسوالی جدید وایگل (بشمول قراء مندیش، نشه یی، ارنس، جمایش، همسوز و یکعده قراء کوچک دیگر) و تشکیل علاقداری ...

فرمان نمبر ۳۲۱۵ مورخه ۹-۱۲-۴۸ مقام منیع صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-04-31 | 1349|48|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۳۱۵۹) در جلسۀ تاریخی ۴/۱۲/۱۳۴۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۱۴۴) مورخه ۴- ۱۲- ۴۸ وزارت داخله راجع به الحاق قریه تیزینعلاقه داری خاک جبار به ولسوالی سروبی و قریه گر معقول ولایت لغمان و قریه څپړ به ولسوالی سروبی مراتب آتی را ...

فرمان نمبر (۱۱۲) مورخه ۱۶-۱-۴۹ مقام منیع صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-04-31 | 1349|482|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۷۹) در جلسۀ تاریخی ۱۰ – ۱ –۴۹ – باملاحظه ورقه عرض شماره (۱۰۲) مورخه ۱۰ – ۱ – ۴۹ وزارت داخله راجع به انفکاک علاقه داری شگه از ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_ ...