صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ارتقای علاقداری بهارک ولایت بدخشان به ولسوالی درجه (۲) ۲-۸-۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-30 | 1361|49|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم فقره چهارم ماده چهل وسوم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان جهت فراهم آوری تسهیلات لازم برای اهالی منطقه بهارک ولایت بدخشان وارتقای سطح موثریت اجراآت اداری آن بمنظورایجاد یک اداره سا ...

فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان شماره (۳۴) تاریخ – ۲۲-۲- ۱۳۷۵ در مورد ایجاد ولسوالي سیدخیل در ساحه ولایت پروان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1375-01-15 | 1375|42|ف|KNF2920|رساله | بیشتر...

حالت انفاد و ملغی قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه مشخص نیست. acku_risalah_knf2920_fay42_1375_n782_dari_title3.pdf ...

قانون اداره محلی : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۶۸)تاریخ ۱۰/۴/۱۳۷۰ در باره قانون اداره محلی: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۶۰۵ تاریخ ۱۳/۵/۱۳۷۰ در باره توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-07-15 | 1370|29|ق|JS7442.2|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیتهای والی-- فصل چهارم شورای ولایت و شورای ولسوالی-- فصل پنجم احکام متفرقه. "بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان، فرمان تقنینی شماره (۶۸) مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۰ شورای ...

قانون ادارهٔ محلی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|29|ق|KNF2920|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظائف و صلاحیت های والی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2920_qaaf29_1421_n793_dari_title4.pdf ...

فیصلۀ شورای وزیران و تایید هیأت رئیسه شورای انقلابی مبنی بر ادغام علاقه داری کلدار به مرکز ولایت بلخ : بوزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-05-31 | 1360|96|ف|KNF2920|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره «۲۹۳۱» در جلسۀ تاریخی ۳۰-۳-۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۵۳۳) مورخ ۳-۳-۱۳۶۰ ارگانهای محلی دولتی ادغام علاقداری کلدار را با همه قراء و ساحه تأسیسات بندر حیرتان از ولسوالی خلم ولایت سمنگان به مرکز ولایت بلخ بحیث علاقداری ...