صفحه/نتیجه

ایزاد فقرۀ (۲) در مادهً نهم و جزء (۴) در مادۀ چهاردهم مقررۀ طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۰) مؤرخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-01-15 | 1391|97|ا|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ایزاد تحت عنوان مقررۀ طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۱۰۲۶ (۲۵ جوزا ۱۳۸۹) به نشر رسیده. acku_risalah_jq1769_a795_alif97_1391_n1075_dari_title1.pdf ...

مقرره طرز تاسیس و ثبت و احزاب سیاسی : مصوبه شواری وزیران جمهوری اسلامی افغانستان درمورد انفاذ مقرره طرز تأسیس وثبت احزاب سیاسی شماره (۱۳) تاریخ ۲۴/ ۳/ ۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-03-25 | 1389|76|م|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مراحل وطرز ثبت-- فصل سوم احکام نهائی. ایزاد این مقرره تحت عنوان ایزاد فقرۀ (۲) در مادهً نهم و جزء (۴) در مادۀ چهاردهم مقررۀ طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی، در شماره مسلسل ۱۰۷۵(۱۵ حمل ۱۳۹۱)به نشررسیده. acku_risal ...

قانون احزاب سیاسی : ولسی جرگه مصوبه شماره مسلسل (۱۴۲) تاریخ تصویب ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۸: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۸۲۰) تاریخ ۷/ ۶/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-06-15 | 1388|23|ق|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم طرز تاسیس و ثبت احزاب سیاسی—فصل سوم امور مالی—فصل چهارم انحلال حزب سیاسی—فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_jq1769_a795_qaaf23_1388_n996_dari_title1.pdf ...